Ansökan och ansökningsmål

Allmänna anvisningar för proven

Ingen skild anmälan krävs för DI-urvalsproven. Salindelningen kan hittas ca. en vecka för provet på DIA-urvalets hemsidor. Det lönar sig också att bekanta sig till anvisningar till sökande (uppdaterad 25.5.2018)före provet.

Instruktioner för urvalsprovet i arkitektur finns i urvalsguiden, som har skickats åt alla sökande. Om du blivit antagen till andra skedet och av någon orsak inte fått urvalsguiden, ska du ta kontakt med ansokningsservice@aalto.fi

Permissionsintyg för beväringar

Ansökande kan få ett skriftligt intyg över deltagande i urvalsprovet, noggrannare information fås av provets övervakare.

Hjälpmedel som behövs vid proven

Till proven i matematik, fysik, kemi och samhällsvetenskap medtas vanligt skrivmaterial, linjal, passare, gradskiva och kalkylator. Dessutom bör alla sökande ha med sig identitetsbevis med fotografi (= pass, körkort eller identitetskort).

Förteckning över kalkylatorer som är tillåtna vid urvalsproven. Under provet får man inte låna hjälpmedel av en annan sökande. Kalkylatorer kontrolleras före och under provet. Vid oklara fall godkänns kalkylatorn inte att användas i provet. I sådana fall finns det extra lånekalkylatorer vid urvalsprovorterna.

Ingen formelsamling delas längre ut vid fysikprovet. De konstanter som behövs i provet anges. MAOL:s tabeller får inte användas i urvalsproven; vissa konstanter och en tabellförteckning delas ut med provfrågorna i matematik.

Elektroniska kommunikationsmedel (t.ex. mobiltelefon) bör lämnas avstängd i väskan. Plånbok kan tas med till provsalen, men skall hållas i fickan.

Provtillfället

Alla frågor, tabellförteckningar och svarspapper har delats ut i förväg i provsalarna. Deltagarna går in i provsalen enligt övervakarnas instruktioner och sätter sig vid de platser där det finns frågor och svarspapper. Det är viktigt att observera att det är förbjudet att röra frågorna och svarspappren innan övervakarna ger tillstånd till det. Uppgifterna i alla prov finns på finska och svenska på samma frågepapper.

Provtiden är exakt tre (3) timmar från det att frågorna har vänts fram (Obs! provtiden för fysik är fyra (4) timmar). Kom ihåg att genast i början skriva dina personuppgifter på alla svarspapper. Under provet cirkulerar en lista i salen på vilken deltagarna skriver sitt namn, personnummer och frågeseriens eventuella bokstavskod (antingen A, B, C eller D från frågepappret). Man kan be att få mera svarspapper under provet.

Toalettbesök under provet ordnas i mån av möjlighet. Man kan avlägsna sig från provet först när övervakarna har gett tillstånd till det, tidigast en timme efter provets början. Man kan inte avlägsna sig under de sista 15 minuterna av provtiden för att inte störa andras arbetsro. Efter provet avlägsnar sig deltagarna enligt övervakarnas anvisningar. Varje provdeltagare måste returnera alla svarspapper försedda med namn och personnummer, även om man inte svarat på uppgiften.

Provsvaren

När du svarar, beakta följande:
- Skumma först igenom alla uppgifter och börja med den som verkar enklast att lösa. Fortsätt sedan med allt svårare uppgifter.
- Dispositionen är en del av svaret. Skissa upp lösningeninnan du skriver ned svaret. Lösningen ska innehålla både de erforderliga beräkningarna och motiveringar till dem. Enbart svaret räcker inte.
- I matematik-, fysik- och kemiproven skrivs varje svar på ett separat papper så att uppgift 1 skrivs på konceptpapperet och resten på papper i format A4.
-
Fråga (genom att räcka upp handen) om du tycker något är oklart eller om du behöver mera papper. Övervakarna har inte rätt att självständigt kommentera uppgifterna men de kan vidarebefordra frågan. Vid behov kan uppgifterna preciseras eller rättas. Alla uppgifter är likvärdiga. Varje uppgift bedöms dock som en helhet, deluppgifterna är inte nödvändigtvis likvärdiga.

Förseelser

Fusk eller annat brott mot reglerna leder till att den sökande utesluts från provet eller hela antagningen. Även försök till fusk räknas som förseelse. Provdeltagarens ovetskap om reglerna är inte en förmildrande omständighet.