Jag vill bli diplomingenjör

Antagning på basis av provpoäng

Ansökningskriterier och tröskelvärde

Sökande bör delta i urvalsproven för diplomingenjörsprogrammen och i proven uppnå minst 0,4 x summan av provens medeltal. Vid beräkningen av medeltalet i respektive prov beaktas alla provresultat i hela landet.

Den sökande ska kontrollera från urvalsguiden vilka prov som krävs för ansökningsalternativet den sökande ansöker till. Vissa ansökningsalternativ har sinsemellan alternativa urvalsprov. Sökande kan om de vill anmäla sig till ansökningsalternativets alla urvalsprov. I de slutliga urvalspoängen beaktas ansökningsalternativets obligatoriska urvalsprov och av de alternativa proven det som ger det bästa slutresultatet.

Urvalspoäng

För proven i matematik, fysik, kemi och samhällsvetenskap ges 0–20 urvalspoäng. Sökande till diplomingenjörsprogrammen bör i urvalsproven uppnå ovan nämnda tröskelvärde. Provpoängen omräknas till urvalspoäng genom att multiplicera med talet 5/9, utom provet I samhällsvetenskap som multipliceras med 1/3.

 

Sammanfattning av urvalspoängen, antagning på basis av provpoäng

PROVPOÄNG  Max.
 2 prov á 20 poäng 40 
URVALSPOÄNG TOTALT  40