Antagningen förnyas

Förnyelser i arkitekt- och landskapsarkitektutbildningarna

Ansökan till arkitekturutbildning inom ramen för den gemensamma antagningen till diplomingenjörs- och arkitektutbildning (DIA) kommer att förnyas. Tecknings- och planeringsprovet blir mindre omfattande och förkortas från fyra dagar till två. Provet i naturvetenskap (för sökande till landskapsarkitektur) och matematikprovet kan ersättas med vitsord på studentexamensbetyget. Universiteten fastställer ändringarna i antagningsgrunderna för år 2020 som publiceras i Studieinfo senast hösten 2019.

Sökande antas även i fortsättningen antingen på basis av betyg och provpoäng eller på basis av enbart provpoäng. Poängsättningen av betyg görs enligt en ny tabell som har publicerats på webbplatsen för DIA-antagningen. Förhandsuppgifterna förblir obligatoriska för alla sökande. Gallringen utgående från matematikprovet slopas, och alla sökande som blir godkända i förhandsuppgifterna deltar i tecknings- och planeringsprovet. Tecknings- och planeringsprovet innehåller fortsättningsvis uppgifter som går ut på att teckna och bygga, men omfattningen och svårighetsgraden anpassas enligt den nya kortare provtiden.

Provet i arkitektmatematik kan år 2020 ersättas med vitsordet för studentprovet i lång eller kort matematik, och provet i naturvetenskap kan ersättas med vitsordet för studentprovet i geografi. Sökande som har erhållit de vitsord som angetts som minimum behöver inte delta i dessa prov. För proven i arkitektmatematik och naturvetenskap ges inga poäng, men de sökande ska visa sina kunskaper för att ha möjlighet bli antagna. Alla prov ordnas under på varandra följande dagar.


Mer Information:

2020: Urvalsproven förnyas

Ofta ställda frågor

Uppdaterad 17.10.2018