Antagningen förnyas

2020: Urvalsproven förnyas

Två olika antagningsvägar: antagning på basis av betyg och provpoäng och antagning på basis av enbart provpoäng.

 

 • Förhandsuppgifterna kvarstår
  • Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd / inte godkänd
  • Alla sökande som blir godkända i förhandsuppgifterna deltar i tecknings- och planeringsprovet
  • Sökande får resultatet i god tid före tecknings- och planeringsprovet

 

 • Tecknings- och planeringsprovet förnyas
  • Provet förkortas från fyra (4) till två (2) dagar
  • Provtiden är högst 7 timmar per dag (totalt 14 timmar)
  • Provet innehåller uppgifter som går ut på att teckna och bygga
  • Provets uppbyggnad förnyas och meddelas under våren 2019

 

 • Provet i matematik kan ersättas med vitsordet på studentexamensbetyget
  • Provet i arkitektmatematik ger inte längre poäng i antagningen
   • Studentprovet i matematik beaktas som en del av de poäng som ges för studentexamensbetyget i antagningen på basis av betyg och provpoäng
  • Tröskelkriterier:
   • För att uppfylla tröskelkriteriet ska du ha avklarat provet i lång matematik med minst vitsordet C eller provet i kort matematik med minst vitsordet E
   • Om du uppfyller något av dessa kriterier behöver du inte delta i matematikprovet.
   • De nivåer som gäller för ämnena i EB-, IB- och RP/DIA-examina framgår av en separat tabell.
  • Om du inte uppfyller tröskelkriterierna ska du visa dina kunskaper i matematik genom att delta i matematikprovet. Du ska uppfylla det tröskelkriterium som har angetts för matematikprovet för att beaktas i antagningen.
   • Poängsättningen och tröskelkriteriet för matematikprovet meddelas i samband med att antagningsgrunderna publiceras i Studieinfo hösten 2019
  • Den gallring som tidigare gjorts på basis av matematikprovet inför tecknings- och planeringsprovet slopas. Matematikprovet ordnas i samband med tecknings- och planeringsprovet för de sökande som ska visa sina kunskaper i matematik genom att delta i provet.
  • Du får information om huruvida du uppfyller tröskelkriteriet för studentprovet före provet i arkitektmatematik.

 

 • Provet i naturvetenskap (landskapsarkitektur) kan ersättas med vitsordet i geografi på studentexamensbetyget
  • Provet i naturvetenskap ger inte längre poäng i antagningen
   • Om du har skrivit studentprovet i geografi kan du få begynnelsepoäng för det i antagningen på basis av betyg och provpoäng. Vitsordet i geografi beaktas dock inte utöver de 3 bästa ämnena, utan studentprovet i geografi ger poäng endast om det för din del ingår i de 3 bästa ämnena som poängsätts.
  • Tröskelkriterium: Minst M i studentprovet i geografi
   • Om du inte har skrivit studentprovet i geografi eller inte uppfyller tröskelkriteriet kan du visa dina kunskaper genom att delta i provet i naturvetenskap.
   • Poängsättningen och tröskelkriteriet för provet i naturvetenskap meddelas i samband med att antagningsgrunderna publiceras under hösten 2019
  • Du får information om huruvida du uppfyller tröskelkriteriet för studentprovet före provet i naturvetenskap.

 

 • Proven ordnas under på varandra följande dagar:

 

Dag 1

 

Dag 2

 

Dag 3

Förmiddag:
Tecknings- och planeringsprov

Förmiddag:
Tecknings- och planeringsprov

Förmiddag: Matematikprov
(för sökande som inte uppfyller tröskelkriteriet)

Eftermiddag:
Tecknings- och planeringsprov

Eftermiddag:
Tecknings- och planeringsprov

Eftermiddag: Prov i naturvetenskap
(för sökande som inte uppfyller tröskelkriteriet)

 

 • Poängsättningen för betyg i antagningen på basis av betyg och provpoäng förändras
  • Poängsättningen har förnyats i enlighet med gällande rekommendationer för antagning av studerande
  • I antagningen på basis av betyg och provpoäng ges poäng för följande examina:
   • finländsk studentexamen
   • European Baccalaureate- eller International Baccalaureate-examen som avlagts i Finland eller utomlands
   • RP-examen (Reifeprüfung)/DIA-examen (Deutsche Internationale Abitur) som avlagts i Finland
  • De nivåer som gäller för ämnena i EB-, IB- och RP/DIA-examina framgår av en separat tabell.
  • Poängen för betyget viktas i förhållande till urvalsprovpoängen.

 

Ämnen som beaktas för alla sökande

L

E

M

C

B

A

Modersmåletᵃ

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

Matematik, kortᵇ

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

Matematik, långᵇ

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

De tre vitsord som ger bäst poäng bland följande ämnen: 

Biologi

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

Filosofi

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Fysik

31,7

26,5

21,2

15,9

10,6

5,3

Geografi

22,0

18,3

14,7

11,0

7,3

3,7

Historia

19,6

16,3

13,1

9,8

6,5

3,3

Kemi

26,8

22,4

17,9

13,4

8,9

4,5

Psykologi

24,6

20,5

16,4

12,3

8,2

4,1

Samhällslära

16,0

13,3

10,7

8,0

5,3

2,7

Språk, medellångc

25,1

20,9

16,8

12,6

8,4

4,2

Språk, långc

28,3

23,6

18,9

14,1

9,4

4,7

a) som modersmål beaktas finska, svenska, samiska, finska som andraspråk och svenska som andraspråk

b) i poängsättningen beaktas det vitsord i kort eller lång matematik som ger bättre poäng

c) som språk beaktas vilket främmande språk som helst eller det andra inhemska språket

Det maximala antalet poäng är 161,0.

Poängen för betyget viktas i förhållande till urvalsprovpoängen.

 

 

Konverteringstabell för IB-, EB- och RP-/DIA-examina

Enligt ett beslut fattat av styrgruppen för den gemensamma DIA-antagningen 10.5.2019 jämställs internationella studentexamina med finländsk studentexamen i antagningen enligt begynnelse- och provpoäng till arkitektur och landskapsarkitektur år 2020 enligt följande:

Examen

 

 

 

Finländska
studentexamen

Modersmål

Främmande språk,
lång

Främmande språk,
medellång

EB

L1-språk

L2-språk

L3-språk

IB

A-språk

B-språk

 

RP/DIA

Modersmål

finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

B1-språk

 

Matematik, lång:
EB-examen                   matematik, lång (5 h/vecka)
IB-examen                    further mathematics
                                     mathematics HL
                                    mathematics SL
RP-/DIA-examen         matematik


Matematik, kort:
EB-examen                  kort matematik (3 h/vecka)
IB-examen                   mathematical studies
RP-/DIA-examen         matematik från normenlighetsintygAntagningsgrunderna fastställs vid universiteten och publiceras i Studieinfo senast hösten 2019.

 

 

Antagningsprocessen för arkitektur och landskapsarkitektur år 2020:


undefined
Uppdaterad 17.6.2019