Antagningen förnyas

2020: Betygsantagningen förnyas, antagningen som baserar sig på betyg och urvalsprov försvinner.

 • Sökande kan i betygsantagningen bli antagen till vilket som helst önskat DIA-ansökningsmål, ifall tröskelvärdena uppnås.
  • Sökande kan i betygsantagningen till exempel bli antagen till sitt sjätte ansökningsmål.
  • Sökande får resultaten från betygsantagningen före urvalsprovet. Ifall hen erbjuds en studieplats i betygsantagningen , kan sökanden avgöra, vill hen ta emot den erbjudna platsen eller vill hen via urvalsprov försöka nå ett högre ansökningsmål.
  • Att delta i urvalsprovet medför inte att sökande inte skulle kunna få den erbjudna platsen i betygsantagningen, ifall hen inte blir antagen till ett högre ansökningsmål via urvalsprovet. Om den sökande inte blir antagen via urvalsprovet till det högre ansökningsmålet kan hen ta emot den via betygsantagningen erbjudna platsen.
 • I betygsantagningen beaktar man dem som avlagt en finländsk studentexamen, European Baccalaureate eller International Baccalaureate- examen i Finland eller utomlands samt dem som avlagt en RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -examen i Finland.
  • EB-, IB- och RP/DIA-examensämnenas krävda nivåer syns i en skild tabell.
 • I betygsantagningen poängsätts i studentexamen den långa matematiken, modersmålet samt det för sökande mera fördelaktiga vitsordet i fysik eller kemi.
 • Vid samma poäng poäng rangordnas sökandena enligt det långa språket.
 • I betygsantagningen antas beroende av ansökninsgmålet 60-80% av de sökande.
 • I betygsantagningen beaktas endast de som skrivit lång matematik med godkänt vitsord.
  • EB-, IB- och RP/DIA-examensämnenas krävda nivåer syns i en skild tabell.
 • I betygsantagningen bestäms tröskelvärdena ansökningsmålsvis.
  • Tröskelvärden kan sättas i lång matematik, fysik eller kemi.
  • Tröskelvärdet är minst C, men det kan också sättas högre.
  • Om ansökningsmålet har tröskelvärden i flera ämnen, räcker det att den sökande uppfyller ett av dessa.

Två olika antangningsvägar: betygsantagning och provpoängsantagning.

 • Urvalsprovet förblir lika som vid förnyelsen 2019.
 • Via urvalsprov väljs minst 20% av sökandena per ansökningsmål.

Antagningsgrunderna fastställs vid universiteten och publiceras i Studieinfo senast på hösten 2019.

 

Poängsättning för betygantagningen år 2020:

Poäng ges för tre ämnen:

 • modersmål
 • lång matematik
 • det ämne som ger sökanden högre poäng: fysik eller kemi

TEKNIK: GEMENSAM DIA-ANTAGNING

L

E

M

C

B

A

modersmål*

33,0

27,5

22,0

16,5

11,0

5,5

matematik, lång

39,7

33,1

26,4

19,8

13,2

6,6

fysik eller kemi

32,3

26,9

21,5

16,2

10,8

5,4

*modersmål: svenska, finska, samiska eller finska/svenska som andra språk
Maximalt poängantal: 105,0

Regel vid samma poäng: Långt språk (vilket som helst långt språk: ett främmande språk eller det andra inhemska språket)

Tröskelkriterier: Alla bör ha avlagt lång matematik i studentexamen med godkänt vitsord. Dessutom har utbildningarna egna tröskelkriterier. De här tröskelkriterierna kan vara för lång matematik, fysik eller kemi, och vitsordskravet för dessa kan vara mellan C och L. Om ett tröskelkriterium för utbildningen fastställts i fler än ett ämne räcker det att sökanden överskrider tröskelkriteriet i ett ämne.

 

Konverteringstabell för IB-, EB- och RP-/DIA-examina

Enligt ett beslut fattat av styrgruppen för den gemensamma DIA-antagningen 10.5.2019 jämställs internationella studentexamina med finländsk studentexamen i betygsantagningen till DI-ansökningsalternativen år 2020 enligt följande:

Examen

 

 

 

Finländska
studentexamen

Modersmål

Främmande språk,
lång

Främmande språk,
medellång

EB

L1-språk

L2-språk

L3-språk

IB

A-språk

B-språk

 

RP/DIA

Modersmål

finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

B1-språk

 

I internationella studentexamina beaktas följande nivåer för matematikens del:

EB-examen                    matematik, lång (5 h/vecka)
IB-examen                     further mathematics
                                      mathematics HL
                                      mathematics SL                                                      
RP-/DIA-examen           matematik som en del av examen


Uppdaterad 17.6.2019