Jag vill bli diplomingenjör

Betygsantagning

I antagningen med betygspoäng kan man endast bli antagen till det första ansökningsalternativet som leder till diplomingejörsutbildning Om den sökande inte får en studieplats i kvoten för förstagångssökande, ska den sökande delta till urvalsprovet. Sökande måste ändå anmäla sig till DI-urvalsprov, eftersom det inte går att förutsäga resultaten i begynnelsepoängsurvalet i ansökningsskedet. Även provorten måste anmälas.

Antagning på basis av begynnelsepoäng gäller de sökande som har avlagt eller som deltar i studentexamenskrivningar våren 2019, avlägger studentexamen senast 1.6.2019 och får betyg samt sökande som har avlagt eller avlägger EB- eller IB-examen i Finland eller utomlands eller RP-/DIA-examen i Finland senast våren 2019 och har avlagt studentexamensprovet i lång matematik eller motsvarande prov med godkänt vitsord.

För matematik är det ansökningsspecifika vitsordskravet minst M och för fysik eller kemi minst C (för dem som avlägt IB-examen är den krävda nivån i matematik HL eller SL och kemi eller fysik ska vara avklarade med lärokursen SL eller HL. För dem som har avlagt RP-examen kvärs att ämnet är avklarat som en del av examen ["Leistungen in de Reifeprüfung"]). De ansökningsspecifika tröskelkraven kan vara högre än de tidigare presenterade. Från den sökandes synvinkel räcket det att ett av tröskelkraven uppfylls ifall ansökningsmålet har ett tröskelskrav i flera än ett ämne.

Sökande kan antas på basis av sina begynnelsepoäng till sitt första ansökningsalternativ inom dess kvot. Har flera sökande samma poängtal avgör betyget i matematik. Obs! Om två sökande har samma poängtal och den ena är förstagångssökande och den andra inte har förstagångssökanden alltid företräde.

Hakukohteet Kynnysehdot  
  Mat. Fys. Kem.
Aalto-universitet      
Automations- och informationsteknologi E    
Bioinformaatioteknologia L    
Datateknik L    
Den byggda miljön E E  
Elektronik och elektroteknik E    
Energi- och miljöteknik E E  
Kemi teknik M M M
Maskin- och byggnadsteknik E E  
Teknisk fysik och matematik L L  
Produktionsekonomi L    
       
Tammerfors universitet      
Automaatiotekniikka E E  
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Konetekniikka E E  
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E L L
Materiaalitekniikka E E M
Rakennustekniikka M M  
Sähkötekniikka M E  
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen M    
Tietotekniikka M E  
Tuotantotalous E    
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka E   L
       
LUT-universitet      
Energiatekniikka M C C
Kemiantekniikka M C C
Konetekniikka M C C
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka M C  
Sähkötekniikka M C C
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M C C
Ympäristötekniikka M C C
       
Uleåborgs universitet      
Elektroniikka ja tietoliikennetekniikka M C C
Konetekniikka M C  
Prosessitekniikka M C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka M C  
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous M    
Ympäristötekniikka M C C
       
Åbo Akademi      
Utbildningslinjen för informationsteknologi, datateknik M C C
Utbildningslinje för kemiteknik M C C
       
Åbo universitet      
Biotekniikka E   E
Tietotekniikka M    
       
Vasa universitet      
Automaatio- ja tietotekniikka M C  
Sähkö- ja energiatekniikka M C  
Tuotantotalous M C  


Beräkning av begynnelsepoäng

Vid beräkning av begynnelsepoäng beaktas vitsorden i studentexamen. Gymnasiets avgångsbetyg ger inga poäng. Från studentexamensbetyget beaktas fem olika ämnen ur tabellen nedan så att poängsumman blir den fördelaktigaste för sökanden (både gammal och ny examen).

Om den sökande har avlagt prov i samma ämne på olika nivåer, prov på olika nivåer nämns i förteckningen (exempelvis lång och kort matematik) beaktas det resultat som blir det fördelaktigaste för den sökande. Poängen beräknas antingen utgående från det nya eller gamla realprovet, inte båda. Maximiantalet begynnelsepoäng är 26.

Vitsord på studentbetyget L E M C B A
Matematik, lång 7 6 5 4
Fysik  5 3  
Kemi 2 1  
Biologi  2    
Modersmål (också S2-/R2-språket) 4 3 2 1  
Matematik, kort 2 1      
2:a inhemska språket, lång 3 2 1    
Främmande språk, lång 4 3 2 1    
Övriga realämnen 3 2      
2:a inhemska språket, medellång 2 1        
Främmande språk, kort 1        
Gammalt realprov (före år 2006) 5 4 3 2 1

 

Konvertering av vistorden från IB-, EB- och RP-/DIA-examina till studentexamensvitsord

Konvertering av vitsorden från internationella studentexamen (IB, EB, RP/DIA)

  Vitsord på studentbetyget L E M C B A
  EB 9 - 10 8,0 - 8,95 7,0 - 7,95 6,0 - 6,95 5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
  EB, matematik 9,5 - 10 8,50 - 9, 45 7,0 - 8,45 6,0 - 6,95  5,0 - 5,95 4,0 - 4,95
  IB 7 6 5 4 3 2
  RP/DIA  13- 15 10 - 12 8 - 9  7 5 - 6 4

 

Resultaten för betygsantagning publiceras fre 24.5.2019 kl. 15.00.

 

%MCEPASTEBIN%