Tidtabeller

Ansökans bilagor

De sökande behöver inte bifoga bestyrkta kopior av sina betyg till ansökningen, med vissa undantag.

  • De som avlagt studentexamen år 1989 eller tidigare samt sökande, som inte är studenter, men har avlagt en minst treårig yrkesinriktad grundexamen eller motsvarande studier, ska leverera bestyrkta kopior av studentexamensbetyget eller betyget för den yrkesinriktade utbildningen till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00.
  • De som under våren 2018 avlägger yrkesinriktad grundexamen ska leverera betyrkta kopior på betygen till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 7.6.2018 kl. 15.00.
  • De som har avlagt EB-, IB- eller RP-examen ska leverera bestyrkta kopior på betygen till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00.
  • De som avlägger IB- eller EB-examen under sommaren 2018 ska leverera kopior på de preliminära vitsorden (predicted grades eller anmälan över preliminära vitsord) till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00. De slutliga vitsorden ska vara frame i Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.7.2018 kl. 15.00.
  • Sökande med utländsk högskolebehörighet ska leverera bestyrkat kopia på betyget till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.4.2018 kl. 15.00. Sökande som avlägger examen under sommaren 2018 ska leverera en bestyrkad kopia av betyget till Aalto-universitetets ansökningsservice senast 13.7.2018 kl. 15.00.

Alla bilagor bör finnas till hands på finska, svenska eller engelska. Om de ursprungliga examensintygen inte ges ut på finska, svenska eller engelska, ska den sökande skicka in officiella översättningar. En officiell översättning är skriven antingen av den skola som gett ut dokumentet ifråga eller av en officiell, auktoriserad översättare. Översättningarna ska vara i original eller kopior. Enbart översättningen räcker inte utan den sökande bör också skicka in kopior av de ursprungliga examensintygen.

Alla bilagor lämnas in till Aalto-universitetets ansökningsservice. Undantag är intyg från Åbo Akademis språkprov i svenska, som ska vara framme vid Åbo akademi senast 13.4.2018 kl. 15.00. (Studentexpeditionen, Tavastgatan 13, 20500 Åbo).

Det är viktigt att alla punkter i ansökningen ifylls tydligt och omsorgsfullt. En felaktigt ifylld ansökankan leda till att den sökande utesluts ur urvalsprocessen eller att ett eventuellt antagningsbeslut återtas. Sökande måste kontrollera att ansökan har sparats i systemet enligt Studieinfos anvisningar. En e-postanmälan skickas åt den sökande få ansökan har sparats.

Specialarrangemang på urvalsproven

Ifall den sökande på grund av handikapp är i behov av specialarrangemang under provdagen, bör han eller hon ansöka om detta skriftligt senast 13.4.2018 kl. 15.00. I den skriftliga ansökan ska bifogas alla nödvändiga läkarintyg. Ifall man ansöker om tillägstid på grund av läs- och skrivsvårigheter, ska studentexamensnmändens beslut om att bevilja tillägstid bifogas (ifall tillägstid har beviljats). Tillägstid beviljas inte för arkitekturens teckings- och planeringsprov.

Postadress

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
PB 11110
00076 AALTO

Besökadress

Aalto-universitetet
Ansökningsservice
Otsvängen 1F, rum Y198
02150 Esbo