Taustaelementti

Antagnings­förnyelser

Luokkahuone
Taustaelementti
Taustalemenetti

Som en del i förnyelsen av DIA-gemensamma antagningen förnyades DI-urvalsprovet våren 2019. De tidigare fyra urvalsproven ersätts med ett, för alla ansökningsmål gemensamt urvalsprov. I antagningen 2020 förnyas betygsantagningen så att man på basis av betyg kan bli antagen till vilket som helst DI-ansökningsmål oberoende av ansökningsmålets prioritetsordning.

I arkitekturantagningen förkortas tecknings- och planeringproven  till ett tvådagars prov och matematikens och naturvetenskapernas prov kan ersättas med studentexamensvitsord.

2020: Betygsantagningen förnyas, antagning på basis av totalpoäng (begynnelse- och provpoäng) slopas

 • Sökande kan i betygsantagningen antas till vilket som helst DIA-ansökningsmål, ifall tröskelvärdena uppfylls
  • Sökande kan i betygsantagningen bli antagen till t.ex. sitt sjätte ansökningsmål
  • Sökande får resultaten från betygsantagningen före urvalsprovet. Om hen beviljas en studieplats i betygsantagningen, kan hen välja att ta emot studieplatsen eller försöka nå ett högre prioriterat ansökningsmål via urvalsprov.
  • Att delta i urvalsprovet stänger inte möjligheten till en via betygsantagningen erbjuden plats, ifall hen inte blir vald till ett högre ansökningsmål via urvalsprovet. Ifall  sökande via urvalsprovet inte blir vald till ett högre prioriterat ansökningsmål kan den  i betygsantagningen erbjudna studieplatsen emottagas.
 • I betygsantagningen beaktas sökande som har finländsk studentexamen, i Finland eller utomlands avlagd European Baccalaureate eller International Baccalaureate –examen, samt I Finland avlagd RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur)-examen
  • De resultat som krävs i de olika ämnena i EB-, IB- och RP/DIA-examen framgår i en skild tabell.
  • I betygsantagningen ges poäng för lång matematik, modersmål och antingen fysik eller kemi beroende på vilken av dem som är fördelaktigare för den sökande.
  • När flera sökande har samma totalpoäng bestäms ordningen enligt vitsordet i det långa språket
  • På basis av betyg antas beroende på ansökningsmål 60-80 % av de sökande.
  • I betygsantagningen beaktas endast de sökande som avlagt studentexamensprovet i lång matematik med godkänt vitsord.
   • Krävda nivåer i de olika ämnena i EB-, IB- och RP/DIA-examen framgår i en skild tabell.
 • I betygsantagningen bestäms tröskelvärdena per ansökningsmål
  • Tröskelvärden kan finnas i lång matematik, fysik eller kemi.
  • Tröskelvärdet är alltid minst C, men det kan också vara högre.
  • Om ansökningsmålet har tröskelvärden i flera ämnen, räcker det att den sökande uppfyller ett av dem.

 Två olika antagningsvägar: betygsantagning och antagning på basis av urvalsprovspoäng

 • Urvalsprovet förblir oförändrat, enligt förnyelsen 2019
 • Via urvalsprovet väljs beroende på ansökningsmål minst 20 % av de sökande.

 

Urvalsgrunderna bekräftas vid universiteten och publiceras i Studieinfon senast hösten 2019.

 

Betygsantagningens poängtabell år 2020

Poäng kan fås för tre ämnen:

 • modersmål
 • lång matematik
 • fysik eller kemi beroende på vilkendera som är fördelaktigare för den sökande
  L E M C B A
modersmål* 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

*modersmål: finska, svenska, samiska eller finska/ svenska som andraspråk
Maximal poängsumma: 105,0

Regel när flera sökande har samma poäng: Långa språket (vilket som helst långt språk: främmande eller andra inhemska språket)

Tröskelvärden: Alla bör ha godkänt studentexamensprov i lång matematik. Därtill har utbildningarna egna tröskelvärden. Dessa tröskelvärden kan vara i lång matematik, fysik eller kemi och vitsordskraven i dessa kan sättas mellan C-L. Ifall utbildningen har tröskelvärden i flera än ett ämne, räcker det att sökande uppnått ett av dem.

 

Poängsättning av vitsorden i internationella studentexamina:

 

Den gemensamma DIA-antagningens styrgrupp beslöt 10.5.2019 att i DI-ansökningsmålens betygsantagning 2020 jämförs de internationella studentexamina med den finländska studentexamen på följande sätt:

Examina
SE Modersmål Främmande språk, lång
EB L1-språk L2-språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

 

I internationella studentexamen beaktas för matematiken följande nivåer:

EB-examen                 lång matematik (5 h/vko)
IB-examen                   further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto       matematik avlagd som en del av examen

2020: Urvalsproven förnyas

Det finns två olika leder att bli antagen till universitetsstudier via DIA-antagningen: antagning på basis av begynnelse- och provpoängsamt antagning på basis av provpoäng.

 

 • Sökande gallras även i fortsättningen på basis av förhandsuppgifter
  • Förhandsuppgifterna bedöms med godkänd/ inte godkänd
  • Alla som godkänns på basis av förhandsuppgifterna fortsätter till tecknings- och planeringsprovet
  • Resultaten av förhandsuppgifterna skickas i god tid före tecknings- och planeringsprovet

 

 • Tecknings- och planeringsprovet förnyas
  • Provdagarna förkortas från fyra (4) till två (2) dagar
  • Provtiden är max 7h per dag (sammanlagt 14 timmar)
  • Proven innehåller tecknings- och byggningsuppgifter
  • Provets struktur omplaneras och det kommer mer information om den på våren 2020

 

 • Vitsordet i matematik kan ersättas med vitsordet i studentprovet
  • Man får inte längre poäng av provet i arkitektmatematik
   • Studentprovet i matematik beaktas i begynnelse- och provpoängsantagningen när det gäller poäng som man får på basis av studentbetyget.
  • Tröskelvärden:
   • För att uppfylla tröskelkriterierna bör du ha fått antingen vitsordet C i lång matematik eller vitsordet E i kort matematik.
   • Ifall du uppfyller ett av de här tröskelkriterierna, behöver du inte delta i matematikprovet.
   • Krävda nivåer för ämnen i EB-, IB- och RP/DIA -examen finns i en separat tabell
  • Om du inte har avlagt studentprovet i matematik eller inte fått tillräckligt bra vitsord i studentprovet, bör du delta i matematikprovet för ansökningsalternativen för arkitektur. Du bör uppfylla tröskelkriteriet för matematik för att beaktas i antagningen.
   • Poängsättning och tröskelkriteriet för provet i arkitektmatematik publiceras senast i samband med när urvalsgrunderna publiceras i Studieinfon.
  • Matematikprovet ordnas i samband med tecknings- och planeringsprovet för de sökande som bör bevisa sina kunskaper i matematik med prov.
  • Du får veta före provet i arkitektmatematik om du uppfyller tröskelkriteriet eller inte.

 

 • Provet i naturvetenskap (landskapsarkitektur) kan ersättas med vitsordet i studentprovet i geografi
  • Man får inte längre poäng av provet i naturvetenskap
   • Ifall du avlagt studentprovet i geografi, kan du få poäng i begynnelse- och provpoängsantagningen. Geografi beaktas ändå inte vid sidan av de tre bästa ämnen utan endast ifall den hör till de tre bästa.
  • Tröskelkriterium: minst vitsordet M i studentprovet i geografi
  • Om du inte har avlagt studentprovet i geografi eller inte fått tillräckligt bra vitsord, bör du delta i geografiprovet för ansökningsalternativet för landskapsarkitektur.
   • Poängsättning och tröskelkriteriet för provet i naturvetenskap publiceras senast i samband med när urvalsgrunderna publiceras i Studieinfon.
  • Du får veta före provet i naturvetenskap om du uppfyller tröskelkriteriet eller inte.

 

 • Urvalsproven ordnas på tre efter varandra följande dagar:
 

Dag 1

 

Dag 2

 

Dag 3

Förmiddag:
Tecknings- och planeringsprovet
Förmiddag:
Tecknings- och planeringsprovet
Förmiddag:
Prov i matematik
(ifall man inte uppfyller tröskelkravet)
Eftermiddag:
Tecknings- och planeringsprovet
Eftermiddag:
Tecknings- och planeringsprovet
Eftermiddag:
Prov i naturvetenskap
(ifall man inte uppfyller tröskelkravet)

 

 • Poängen som ges på basis av studentbetyget i begynnelse- och provpoängsantagningen ändras.
  • Den nya poängsättningen har utvecklats på basis av rekommendationen av förnyelseprojektet av studerandeantagningen.
  • I begynnelse- och provpoängsantagningen ges poäng för följande examen:
   • finländsk studentexamen
   • European Baccalaureate eller International Baccalaureate -examen avlagd i Finland
   • RP (Reifeprüfung) / DIA (Deutsche Internationale Abitur) -examen avlagd i Finland
  • Krävda nivåer för ämnen i EB-, IB- och RP/DIA -examen finns i en separat tabell
  • Betygspoängen kommer att vägas med urvalsprovpoängen på ett sätt som blir informerat senare. Hur olika ämnen poängteras, ändras inte.

 

Ämnen som beaktas för alla
L E M C B A
Modersmålᵃ 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Kort matematikᵇ 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Lång matematikᵇ 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Dessutom beaktas de tre bästa vitsorden av följande: 
Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Språk, medellångc 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Språk, långc 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

a) som modersmål beaktas finska, svenska och samiska samt finska och svenska som andraspråk

b) i poängsättningen beaktas det vitsord i kort eller lång matematik som är fördelaktigare för den sökande

c) som språk beaktas vilket som helst främmande språk eller andra inhemska språket

Maximala poängsumman är 161,0.

Betygspoängen kommer att vägas med urvalsprovpoängen på ett sätt som blir informerat senare. Hur olika ämnen poängteras, ändras inte.

 

 

Poängsättning av vitsorden i internationella examina

Den gemensamma DIA-antagningens styrgrupp beslöt 10.5.2019 att i arkitektur och landskapsarkitektur-ansökningsmålens betygsantagning 2020 jämförs de internationella studentexamina med den finländska studentexamen på följande sätt:

 

Examina
SE Modersmål Främmande språk, lång Främmande språk, medellång
EB L1-språk L2-språk L3-språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

 

Lång matematik:
EB-examen                                                             lång matematik (5 h/vecka)
IB-examen                                                             further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-examen                                                 matematik (avlagd som en del av examen)

 

Kort matematik:
EB-examen                                                             kort matematik (5 h/vecka)
IB-examen                                                              mathematical studies
RP-/DIA-examen                                                   matematik med motsvarighetsintyg