Taustaelementti

Valinta arkkitehtuurin hakukohteisiin

Yhteisvalinnan kautta saat opiskeluoikeuden sekä alempaan tekniikan kandidaatin että ylempään arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon. Arkkitehtikoulutusta tarjoavat Aalto-yliopisto Espoossa, Tampereen yliopisto ja Oulun yliopisto. Kaikkiin näiden yliopistojen arkkitehtihakukohteisiin voit hakea yhteisvalinnalla: samalla hakemuksella ja samoilla pääsykokeilla.

Arkkitehtuurin hakukohteita on yhteensä 4.

Voit hakukohteestasi riippumatta osallistua arkkitehtuurin  valintakokeisiin millä tahansa kolmesta koepaikkakunnasta (Espoo, Oulu, Tampere); vaikka hakisit opiskelemaan arkkitehtuuria vain Tampereelle, voit osallistua kokeisiin Espoossa tai Oulussa. Koepaikkakunta valintaan hakulomakkeella Opintopolussa ja valinta on sitova.

Arkkitehtuurin valinnat ovat monivaiheiset:

 • Ennakkotehtävät julkaistaan helmikuussa ja sinun tulee laatia ennakkotehtävät itsenäisesti ja palauttaa ne sähköisesti Opintopolkuun annettuun määräaikaan mennessä ohjeiden mukaisesti.
 • Ennakkotehtävien arvostelun jälkeen sinulle ilmoitetaan, oletko päässyt jatkoon vai karsiutunut ennakkotehtävien perusteella.
 • Jos olet päässyt jatkoon, tulee sinun osallistua piirustus- ja suunnittelukokeisiin.
 • Jos et täytä matematiikan kynnysehtoa ylioppilastutkinnon matematiikan arvosanan perusteella, tulee sinun osallistua arkkitehtuurin matematiikan kokeeseen.
 • Jos haet maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen, etkä täytä luonnontieteen kynnysehtoa maantieteen ylioppilastutkinnon arvosanan perusteella, tulee sinun osallistua luonnontieteen kokeeseen.

Ensimmäistä opiskelupaikkaa hakevien kiintiö on arkkitehtikoulutuksen hakukohteissa 50 %.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

LIITOMAJAVAN PESÄ 

Liitomajavan pesä (pdf)
A flying beaver’s lodge (pdf)

Majavaheimoon kuuluva liitomajava (Castor volans) on sopeutunut erityisesti kaupunkipuistojen yhteydessä olevien jokisuistojen ja kosteikkojen asukkaaksi. Ekosysteeminsä arkkitehteihin lukeutuva liitomajava on muiden majavalajien tapaan taitava rakentaja. Liitotaitojensa lisäksi se on oppinut katkomaan kasvavia puita isoilla vahvoilla hampaillaan muutaman metrin korkeudelta. Liitomajava rakentaa näiden korkeiden, pylväsmäisten kantojen varaan pesän. Liitomajavat ovat oppineet hyödyntämään läheisiltä rakennustyömailta ylijääneitä laudankappaleita ja parrunpätkiä, joita ne käyttävät risujen ja puunoksien ohella pesän rakennusaineena. Liitomajava valitsee pesäpaikan niin, että poikaset syntyvät kuivaan pesään, mutta korkealle nousevan kevättulvan turvin poikaset ehtivät tehdä ensimmäiset uintiharjoituksensa turvallisesti pesässä.

Tehtävä A (kolme vaakasuuntaista A3-kokoista arkkia)

Suunnittele ja toteuta liitomajavan pesän pienoismalli laudankappaleita ja parrunpätkiä jäljittelevistä kerroslaminoiduista aaltopahvin palasista* sekä ulkoa löytyvistä maahan pudonneista kuivista oksista ja risuista. Esitä pylväsmäiset kannot sen korkuisina, että ne eivät rajoita pesän muodon havainnollistamista. Kantoja ei tarvitse toteuttaa pienoismallissa kerroslaminointitekniikalla, vaan voit valita tekniikan ja materiaalin vapaasti. Pesän koko ja pienoismallin mittakaava ovat vapaasti valittavissa. Esitä kannot sen korkuisina, että pesän pohja ei kosketa kuvaustason pintaa.

Kuvaa pesän rakentuminen kolmella valokuvalla seuraavasti:

Valokuva 1.     Asettele pesän materiaalit, noin 10-50 kappaletta, valokuvaustasolle siten että ne voidaan tunnistaa ja valokuvaa ne annetun ohjeen mukaisesti.

Valokuva 2.       Rakenna noin puolet pesästä ja valokuvaa se annetun ohjeen mukaisesti.

Valokuva 3.       Valokuvaa valmis pesä valaistuna annetun ohjeen mukaisesti.

Jokainen valokuva sijoitetaan omalle vaakasuuntaiselle A3-kokoiselle arkilleen. Älä esitä kuvissa liitomajavaa tai sen poikasia.

*) Kerroslaminointi tarkoittaa tässä, että liimaat yhteen useamman samankokoisen aaltopahvin palasen jäljitelläksesi laudankappaleita tai parrunpätkiä rakentamasi pesän mittakaavassa.

Valokuvaa tai skannaa työsi.

Tehtävä B (yksi vaakasuuntainen A3-kokoinen arkki)

Piirrä ja/tai maalaa alaviistosta näkymä liitomajavan pesästä ympäristöineen joella liikkuvan kanoottimelojan silmin. Pesärakennelma ja sen läheisyydessä vielä pystyssä olevat puut heijastuvat juuri tulvimaan alkaneen joen rantatasanteelle laajentuneesta vesipeilistä. Puiden lomasta näkyy myös läheisen kerrostaloalueen silhuetti. Kuvassa etualalla on liitomajavan pesää varten katkomien puiden latvuksia. Älä esitä kuvassa liitomajavaa tai sen poikasia.

Valokuvaa tai skannaa työsi.

Tehtävä C (yksi vaakasuuntainen A3-kokoinen arkki)

Piirrä ja/tai maalaa näkymä puolittain veden alla olevan liitomajavan pesän sisältä majavanpoikasen silmin. Pesään siivilöityy rakennusmateriaalien lomasta auringonvaloa. Kuvaa tunnistettavasti liitomajavan pesän rakentamisessa käyttämät materiaalit ja niiden materiaalintuntu. Älä esitä liitomajavaa tai sen poikasia.

Valokuvaa tai skannaa työsi.

KUVAUSOHJE TEHTÄVÄ A

Valokuvaa pesä ohjeen mukaan mustaa taustaa vasten.

ARVIOINTIPERUSTEET

Tehtävä A. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota luovaan tehtävän ratkaisuun, pesän tilalliseen ja rakenteelliseen kiinnostavuuteen ja siisteyteen sekä pesän rakennusmateriaalien monipuoliseen käyttöön.

Tehtävä B. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota näkymän tilalliseen syvyysvaikutelmaan sekä piirustus- ja/tai maalaus- ja esitystaitoon.

Tehtävä C. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota pesän tilalliseen syvyysvaikutelmaan, sisätilojen kuvaamistaitoon, materiaalintuntuun ja tunnelmaan.

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, että tehtävissä A, B ja C kuvattu pesä on tunnistettavissa kaikissa kuvissa samaksi pesäksi.

 

Tehtävien A, B ja C toteutus
(yhteensä viisi A3-kokoista arkki)

Liitä tehtävät A, B ja C (yhteensä 5 kuvaa) yhdeksi viisisivuiseksi pdf-tiedostoksi. Kuvien digitaalinen muokkaus on sallittu. Lopullisen tiedoston resoluution tulisi olla noin 300 dpi (max. 600).

PALAUTUSOHJEET

Ennakkotehtävät palautetaan sähköisesti Opintopolkuun. Kaikille arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteisiin hakeville avautuu hakulomakkeelle liitepyyntö ennakkotehtävistä. Ennakkotehtävät tulee kuvata ja/tai skannata ja tehdä niistä yksi viisisivuinen pdf-muotoinen liitetiedosto. Tiedosto tulee nimetä muodossa sukunimi_etunimi.pdf. Suositeltava tiedoston koko on 1-100 Mt (Opintopolkuun ladattavien tiedostojen maksimikoko on 1.0 Gt). Hakija on vastuussa siitä, että hänen toimittamansa tiedosto on tarpeeksi laadukas arviointia varten.

Ennakkotehtävät tulee olla ladattuna ja hakemuksen lähetettynä hakuajan loppuun 30.3.2023 klo 15.00 mennessä (lähetyksen tulee olla valmis klo 14.59). Huomioithan, että hakuajan viimeisinä päivinä Opintopolussa voi olla ruuhkaa, mikä voi vaikuttaa järjestelmän kantokykyyn. On suositeltavaa, että lataat ennakkotehtävät hyvissä ajoin, jotta tehtävät varmasti latautuvat ennen hakuajan päättymistä.

Valintakollegio arvioi ennakkotehtävät anonyymisti, joten älä kirjoita kuviin nimeäsi; nimen kirjoittaminen näkyville tehtävään voi johtaa ennakkotehtävien hylkäämiseen. Ennakkotehtävät arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty eikä ennakkotehtävistä anneta palautetta. Ennakkotehtävien arvioinnista voi tehdä oikaisuvaatimuksen vasta kevään toisen yhteishaun tulosten julkaisun jälkeen.

 

Tärkeää! Ennakkotehtävät ovat valinnan ensimmäisenä vaiheena osa valintaprosessia. Hakijan tulee tehdä ne itsenäisesti ja ilman ohjausta. Yliopiston henkilökunta ei tarkenna tehtäviä tai anna lisäohjeistusta tehtäviin liittyen. Ennakkotehtäväsi voidaan hylätä, jos käy ilmi, että olet saanut apua toimittamiesi tehtävien tekemisessä kolmannelta taholta, esimerkiksi kaupalliselta valmennuskurssilta.

Lisätty 16.3.2023
Hakijat voivat kehittää valmiuksiaan hakeutua opiskelijaksi eri tavoilla kuten osallistumalla valmennuskursseille sekä muun koulutuksen kautta. Ohjeistuksen mukaan ennakkotehtävät tulee tehdä itsenäisesti.

Hakukohteen aloituspaikoista 80 % täytetään yhteispistevalinnassa.

Olet mukana yhteispistevalinnassa, jos olet suorittanut tai suoritat hakukeväänä 2023

 • suomalaisen ylioppilastutkinnon
 • IB-tutkinnon
 • EB-tutkinnon tai
 • RP- tai DIA-tutkinnon Suomessa.

Yhteispistevalinnassa huomioidaan suomalaisen ylioppilastutkinnon 16.5.2023 mennessä suorittaneet sekä EB-, IB-, RP-, tai DIA-tutkinnon 14.7.2023 mennessä suorittaneet.

Kesällä 2023 valmistuvien IB- ja EB-hakijoiden valinta on ehdollinen siihen asti, kunnes olet toimittanut virallisen tutkintotodistuksesi ja tiedon lopullisista arvosanoistasi. Jos lopulliset arvosanasi ovat alemmat kuin ennakkoarviossa, eivätkä uudelleen lasketut pisteesi riitä hyväksytyksi tulemiseen, perutaan valintapäätös. Jos lopulliset pisteesi ovat korkeammat kuin ennakkoarvion perusteella saamasi, voit tulla hyväksytyksi myös ylemmälle hakutoiveelle, johon ennakkoarvion mukaiset pisteesi eivät riittäneet.

Piirustus- ja suunnittelukoe

Piirustus- ja suunnittelukokeella pyritään arvioimaan hakijan värien käyttöä, sommittelua, muotojen piirtämistä, tilan ja mittasuhteiden hahmotusta sekä luovaa ongelmanratkaisukykyä.

Piirustus- ja suunnittelukokeessa on kuusi (6) tehtävää ja tehtäväkohtainen pistemäärä on 24-60 pistettä. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat vähintään 96,00 pistettä. Piirustus- ja suunnittelukokeen maksimipistemäärä on 216,00.

Sinun tulee tämän lisäksi täyttää matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa myös luonnontieteen kynnysehto.

Pisteytettävät aineet

Todistuspisteitä laskettaessa huomioidaan äidinkielen ja matematiikan arvosanat sekä kolme muuta parhaat pisteet tuottavaa ainetta. Jos olet kirjoittanut kaksi pitkää kieltä, voidaan molemmat huomioida pisteitä laskettaessa. Todistuspisteet lasketaan alla olevan taulukon mukaisesti niin, että todistuksesta saatava maksimipistemäärä on 161,0.

Jos olet suorittanut useamman pisteitä tuottavan tutkinnon tai niiden osia (YO, EB, IB, DIA/RP), voidaan tutkintoja/tutkinnon osia yhdistää yhteispistevalinnassa niin, että sinulta otetaan huomioon parhaat pisteet tuottava yhdistelmä.

 • Jos suoritat suomalaisen yo-tutkinnon keväällä 2023, tulee ylioppilastietojen olla ylioppilasrekisterissä 16.5.2023 mennessä.
 • Jos suoritat IB-tutkinnon kesällä 2023, lasketaan pisteesi Candidate Predicted Grades -ennakkoarvosanojen perusteella.
 • Jos suoritat EB-tutkinnon kesällä 2023, lasketaan pisteesi alustavasta arvosana-arviosta (kirjalliset osakokeet)

KAIKILTA HUOMIOITAVAT AINEET

Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
Äidinkieli (myös S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematiikka, pitkä 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematiikka, lyhyt 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Lisäksi huomioidaan kolme parhaat pisteet tuottavaa arvosanaa seuraavista:

             
Biologia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofia 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysiikka 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemia 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Kieli, keskipitkä 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Kieli, pitkä 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Maantiede 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologia 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Yhteiskuntaoppi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Ennen vuotta 2006 suoritettua ylioppilastutkinnon reaalikoetta ei huomioida.
Jos olet suorittanut samassa aineessa eritasoiset kokeet (esim. pitkä ja lyhyt matematiikka), huomioidaan paremmat pisteet antava suorituksesi.

 

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Hakijoiden suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 2. Hakijoiden toiseksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 3. Hakijoiden kolmanneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 4. Hakijoiden neljänneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 5. Hakijoiden viidenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 6. Hakijoiden kuudenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä

Mikäli nämä tasapistesäännöt eivät riitä hakijoiden erottelemiseen, hyväksytään kaikki hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa olevat.

Valinta tapahtuu todistuspisteiden (161,0) ja piirustus- ja suunnittelukokeen pisteiden (216,0) perusteella, jolloin yhteispistevalinnan maksimipistemäärä on 377,0.

 

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista rinnastetaan pitkään matematiikkaan seuraavat tasot:

 
EB-tutkinto                pitkä matematiikka (5 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) analysis and approaches HL
  analysis and approaches SL
  applications and interpretation HL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin)  further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
RP-/DIA-tutkinto pitkä matematiikka (suoritettu osana tutkintoa)

Kansainvälisistä ylioppilastutkinnoista rinnastetaan lyhyeen matematiikkaan seuraavat tasot:

EB-tutkinto lyhyt matematiikka (3 h/vko)
IB-tutkinto (2021 tai myöhemmin) applications and interpretation SL
IB-tutkinto (2020 tai aiemmin) mathematical studies
RP-/DIA-tutkinto matematiikka vastaavuustodistuksesta

 

Kansainvälisten ylioppilastutkintojen kielten arvosanat rinnastetaan yo-tutkintojen arvosanoihin seuraavasti:

     
Ylioppilastutkinto Äidinkieli  Kieli, pitkä Kieli, keskipitkä
EB L1-kieli L2-kieli L3-kieli
IB A-kieli B-kieli  
DIA/RP Äidinkieli suomi tai saksa (ei sama kuin äidinkieli), englanti B1-kieli

 

             
Ylioppilastutkinnon arvosana L E M C B A
EB (2021 tai myöhemmin)  10-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,50 5,49-5,00
EB (2020 tai aiemmin) 10-9,00 8,99-8,00 7,99-7,00 6,99-6,00 5,99-5,00 4,99-4,00
IB 7 6 5 4 3 2
DIA/RP 15-13 12-10 9-8 7 6-5 4

 

Hakukohteen aloituspaikoista 20 % täytetään valintakoevalinnassa.

Jos saavutat yleisen yliopistokelpoisuuden viimeistään keväällä 2023, olet hakukelpoinen valintakoevalinnassa.

Jos suoritat IB- tai EB- tutkinnon kesällä 2023 ja tulet hyväksytyksi, on valintasi ehdollinen siihen saakka, kunnes toimitat tiedot lopullisista arvosanoistasi. Jos hakukelpoisuuden antava tutkintosi ei valmistu tai jos et toimita vaadittuja dokumentteja annettuun määräaikaan mennessä, voidaan valintapäätös perua.

Valinta tapahtuu piirustus- ja suunnittelukokeesta saatavien pisteiden perusteella, jolloin maksimipistemäärä on 216,0. Sinun tulee saada kokeesta vähintään 96,0 pistettä voidaksesi tulla huomioiduksi valinnassa.

Sinun tulee tämän lisäksi täyttää matematiikan kynnysehto ja maisema-arkkitehtuurin hakukohteessa myös luonnontieteen kynnysehto.

Tasapistetilanteessa hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen seuraavasti:

 1. Hakijoiden suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 2. Hakijoiden toiseksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 3. Hakijoiden kolmanneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 4. Hakijoiden neljänneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 5. Hakijoiden viidenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä
 6. Hakijoiden kuudenneksi suurin yksittäisestä tehtävästä saama pistemäärä

Mikäli nämä tasapistesäännöt eivät riitä hakijoiden erottelemiseen, hyväksytään kaikki hyväksymisrajalla tasapistetilanteessa olevat.

Valinta tapahtuu piirustus- ja suunnittelukokeen pisteiden perusteella, maksimipistemäärä 216,0.

Kaikkien arkkitehtuurin hakukohteiden hakijoiden on täytettävä matematiikan kynnysehto:

Kynnysehdot

 • Ylioppilastutkinnon pitkän matematiikan koe suoritettu vähintään arvosanalla B tai
 • Lyhyen matematiikan yo-koe suoritettu vähintään arvosanalla M tai
 • Arkkitehtuurin matematiikan koe: jos et ole suorittanut matematiikan yo-koetta tai yo-arvosanasi eivät riitä, tulee sinun osallistua arkkitehtuurin hakukohteiden matematiikan kokeeseen. Kokeessa on neljä (4) tehtävää, kuusi (6) pistettä/tehtävä. Sinun on mahdollista tulla hyväksytyksi vain, jos saat kokeesta vähintään 12/24 pistettä.

Matematiikan kokeessa edellytetään lukion pitkän oppimäärän mukaisia tietoja.

Maisema-arkkitehtuurin hakukohteeseen hakevien tulee lisäksi täyttää luonnontieteen kynnysehto:

 • Maantieteen ylioppilaskoe suoritettu vähintään arvosanalla M (magna cum laude approbatur) tai
 • Maisema-arkkitehtuurin hakukohteen luonnontieteen koe vähintään pistemäärällä 12/24

Luonnontieteen koe perustuu lukion uuden opetussuunnitelman (LOPS2021) oppikirjaan Geos 2: Sininen planeetta (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) sekä kokeessa mahdollisesti jaettavaan materiaaliin.