Taustaelementti

Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål

Via gemensamma antagningen får du studierätt både för teknologie kandidatexamen och en högre examen, arkitekt eller landskapsarkitekt. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet. Man kan ansöka till alla ansökningsalternativen inom arkitektur vid dessa universitet via den gemensamma antagningen: samma ansökan och samma urvalsprov.

Det finns sammanlagt fyra ansökningsalternativ inom arkitektur.

Oberoende av ditt ansökningsalternativ kan du delta i urvalsprovet antingen i Esbo, Uleåborg eller Tammerfors; även om du bara skulle ansöka till Tammerfors kan du delta i proven i Esbo eller Uleåborg. Urvalprovortens väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Antagningen till arkitektutbildning består av flera steg:

 • Förhandsuppgifterna publiceras i februari. Du ska göra förhandsuppgifterna självständigt och lämna in dem elektroniskt via Studieinfo inom utsatt tid och i enlighet med anvisningarna.
 • Efter att förhandsuppgifterna har bedömts får du veta om du har gått vidare eller gallrats bort utgående från förhandsuppgifterna.
 • Om du har gått vidare ska du delta i tecknings- och planeringsprovet.
 • Om du inte uppfyller tröskelkriteriet för vitsordet i matematik i studentexamen ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur.
 • Om du söker till landskapsarkitektur och inte uppfyller tröskelkriteriet i naturvetenskap på basis av vitsordet i geografi i studentexamen ska du delta i provet i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur.

Kvoten för förstagångssökande är 50 % i ansökningsalternativen för arkitektutbildning.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

FLYGBÄVERNS BO

Flygbäverns bo (pdf)
A flying beaver’s lodge (pdf)

Flygbävern (Castor volans), som hör till bäversläktet, har anpassat sig till att leva särskilt i deltaområden och våtmarker i anknytning till stadsparker. Flygbävern är arkitekt för sitt eget ekosystem och är likt andra bäverarter en skicklig byggare. Utöver sin flygförmåga har den lärt sig att kapa växande träd på några meters höjd med sina stora starka tänder. Flygbävern bygger sitt bo på dessa höga, pelarlika stubbar. Flygbävern har lärt sig att utnyttja överblivna brädbitar och bjälkstumpar från närliggande byggarbetsplatser som den använder som byggmaterial för boet, utöver kvistar och grenar. Flygbävern väljer boplats så att ungarna föds i ett torrt bo men hinner göra sina första simträningar tryggt i boet när vårfloden stiger högt.

Uppgift A (tre liggande A3-ark)

Planera och bygg en miniatyrmodell av flygbäverns bo av bitar av wellpapp som du laminerat i flera lager* så att de efterliknar brädbitar och bjälkstumpar samt av torra grenar och kvistar som har fallit på marken utomhus. De pelarlika stubbarna ska ha en sådan höjd att de inte begränsar åskådligheten hos boets form. Du behöver inte skapa stubbarna för miniatyrmodellen med hjälp av lamineringsteknik, utan du kan välja teknik och material fritt. Du kan fritt välja storleken på boet och skalan på miniatyrmodellen. Stubbarna ska ha en sådan höjd att undersidan av boet inte rör vid fotograferingsunderlaget.

Fotografera byggprocessen med tre fotografier enligt följande:

Fotografi 1.     Placera boets delar på ett underlag så att de går att identifiera och fotografera dem enligt anvisningarna. Boet kan ha ca 10–50 delar.

Fotografi 2.        Bygg ungefär hälften av boet och fotografera det enligt anvisningarna.

Fotografi 3.        Fotografera det färdiga boet upplyst och enligt anvisningarna.

Varje fotografi ska placeras på ett eget liggande A3-ark. Flygbävern eller dess ungar ska inte synas i fotografierna.

*) Limma ihop flera bitar av wellpapp i samma storlek så att de efterliknar brädbitar eller bjälkstumpar i den skala som du bygger boet i.

Fotografera eller skanna ditt verk.

Uppgift B (ett liggande A3-ark)

Rita och/eller måla en vy över flygbäverns bo med omgivning snett nedifrån, så att bilden föreställer vyn för en kanotpaddlare på ån. Bokonstruktionen och de närliggande träd som ännu står upprätt speglas i vattnet som brett ut sig över strandslätten då ån precis har börjat svämma över. Mellan träden syns också siluetten av ett närliggande höghusområde. I bildens förgrund ligger topparna av de träd som flygbävern kapat för sitt bo. Flygbävern eller dess ungar ska inte synas i bilden.

Fotografera eller skanna ditt verk.

Uppgift C (ett liggande A3-ark)

Rita och/eller måla en vy från bäverungens perspektiv inifrån flygbäverns bo som till hälften är under vatten. Solljuset silar in i boet mellan byggnadsmaterialen. Avbilda materialen som flygbävern har använt för att bygga boet samt materialens textur på ett identifierbart sätt. Flygbävern eller dess ungar ska inte synas i bilden.

Fotografera eller skanna ditt verk.

FOTOGRAFERINGSANVISNINGAR FÖR UPPGIFT A

Fotografera boet enligt anvisningarna mot en svart bakgrund.

BEDÖMNINGSGRUNDER

Uppgift A. I bedömningen beaktas kreativiteten i uppgiftslösningen, hur rumsligt och strukturellt intressant samt prydligt boet är samt en mångsidig användning av byggnadsmaterial.

Uppgift B. I bedömningen beaktas den rumsliga djupverkan i vyn samt tecknings- och/eller målningsfärdigheterna och framställningsförmågan.

Uppgift C. I bedömningen beaktas boets rumsliga djupverkan, förmågan att avbilda boets insida, materialkänslan och stämningen.

Därtill beaktas att boet som avbildats i uppgifterna A, B och C går att känna igen som samma bo.

 

Utförande av uppgifterna A, B och C
(sammanlagt fem A3-ark)

Sammanställ uppgifterna A, B och C (sammanlagt 3 bilder) i en pdf-fil med fem sidor. Det är tillåtet att redigera bilderna digitalt. Den färdiga filens upplösning ska vara ungefär 300 dpi (högst 600 dpi).

ANVISNINGAR FÖR INLÄMNING

Förhandsuppgifterna lämnas in elektroniskt i Studieinfo. Alla som söker till ansökningsalternativen arkitektur och landskapsarkitektur ser en förfrågan om bilagor på ansökningsblanketten. Förhandsuppgifterna ska fotograferas/skannas och sammanställas till en pdf-fil med fem sidor. Filen ska namnges enligt formatet efternamn_förnamn.pdf. Rekommenderad filstorlek är 1–100 MB (den högsta tillåtna storleken för filer i Studieinfo är 1.0 GB). Den sökande ansvarar för att filen som hen lämnar in är av tillräckligt hög kvalitet för att bedömas.

Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade och ansökan inlämnad före slutet av ansökningstiden 30.3.2023 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59). Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna, vilket kan påverka systemets kapacitet. Det lönar sig att ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan ansökningstiden tar slut.

Kollegiet som ansvarar för antagningen bedömer uppgifterna anonymt, så skriv inte ditt namn på bilderna. Att skriva sitt namn synligt på en uppgift kan leda till att förhandsuppgifterna underkänns. Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd och ingen respons ges på dem. Begäran om omprövning gällande förhandsuppgifternas bedömning kan inlämnas först efter att resultaten för vårens andra gemensamma ansökan publicerats.

 

Viktigt! Förhandsuppgifterna utgör den första fasen i antagningsprocessen. Förhandsuppgifterna ska göras självständigt och utan handledning. Universitetets personal ger varken närmare information eller anvisningar som rör uppgifterna. Dina förhandsuppgifter kan underkännas om det framkommer att du fått hjälp med uppgifterna som du lämnat in av en tredje part, till exempel på en kommersiell preparandkurs.

Tillagt 16.3.2023
Sökande kan utveckla sina färdigheter inför studentantagningen på olika sätt, så som att delta i preparandkurser eller via annan skolning. Enligt anvisningarna bör förhandsuppgifterna göras självständigt.

80 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av betyg och urvalsprovpoäng.

Du deltar i antagning på basis av betyg och urvalsprovpoäng om du har avlagt eller under ansökningsvåren avlägger någon av följande examina under våren 2023:

 • finländsk studentexamen
 • IB-examen
 • EB-examen
 • RP- eller DIA-examen i Finland

I antagning på basis av betyg och urvalsprovpoäng beaktas alla de som avlagt finländsk studentexamen senast 16.5.2023 och de som avlagt IB-, EB- eller RP- eller DIA-examen senast 14.7.2023.

Antagning av sökande som avlägger IB- eller EB-examen under sommaren 2023 är vilkorlig tills du lämnar in de slutliga vitsorden och examensbetyget. Ifall dina slutliga betygspoäng är lägre än de preliminära vitsorden och de nya vitorden inte längre räcker till att bli godkännt upphävs antagningsbeslutet. Om dina slutliga betygspoängen är högre kan du bli antagen till ett annat ansökningsalternativ även om de preliminära vitsorden inte räckte till.

Tecknings- och planeringprov 

Med tecknings- och planeringsprov strävar man till att bedöma den sökandes användning av färg, utformning, ritning av former, gestaltning av utrymme och proportioner samt kreativ problemlösning.

Tecknings- och planeringsprovet innehåller sex (6) uppgifter, och varje uppgift ger 24–60 poäng. Du måste få minst 96,00 poäng för att ha möjlighet att bli antagen. Det maximala antalet poäng i tecknings- och planeringsprovet är 216,00.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och i ansökningsalternativ för landskaparkitektur även tröskelkrieteriet i naturvetenskaper.

Ämnen som poängsätts

I beräkningen av betygspoäng beaktas vitsorden i modersmål och matematik samt de tre övriga ämnen som ger mest poäng. Om du har avlagt två långa språk kan båda beaktas i poängsättningen. Betygspoäng beräknas enligt tabellen nedan så att det maximala antalet betygspoäng är 161,0.

Om du har skrivit flera prov som ingår i ovannämnd studentexamen (YO, EB, IB, DIA, RP) beräknas dina betygspoäng utgående från de prov som ger mest poäng.

 • Om du avlägger finländskt studentexamen på våren 2023 ska resultaten finnas i studentexamensregistret senast 16.5.2023
 • Om du avlägger IB-examen sommaren 2023 beräknas betygspoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades)
 • Om du avlägger EB-examen sommaren 2023 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov)

 

ÄMNEN SOM BEAKTAS FÖR ALLA:

Vitsord på studentexamens-betyget L E M C B A
Modersmål (också S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Dessutom beaktas de tre bästa vitsorden av följande: 

Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Språk, lång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Språk, mellanlång 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Studentexamens realprov som avlagts före 2006 beaktas inte i betygsantagningen.
Om du har avlagt olika nivås prov i samma ämne (t.ex. lång och kort matematik), beaktas utförande som ger dig bättre poäng.

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Sökande antas på basis av betygspoängen (161,0) och poängen i tecknings- och planeringsprovet (216,0), då det maximala antalet poäng är 377,00.

 

När det gäller internationella examen, är följande nivåer jämförbara med lång matematik:

EB-examen lång matematik (5 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare) further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

När det gäller internationella examen, är följande nivåer jämförbara med kort matematik:

EB-examen kort matematik (3 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) applications and interpretation SL
IB-examen (2020 eller tidigare mathematical studies
DIA-/RP-examen matematik från motsvarighetsintyg

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Examen      
Finländsk studentexamen Modersmål  Språk, lång  Språk, medellång
EB L1-språk L2-språk L3- språk
IB A- språk B- språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,0
EB (2021
eller tidigare)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

20 %  av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av urvalsprovpoäng.

Om du uppnår allmän behörighet till universitetsstudier senast våren 2023 är du ansökningsbehörig i urvalsprovantangning.

Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2023 och blir godkännt, är antagningen villkorlig tills du lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om examen som ger behörigheten inte blir färdig eller om du inte lämnar in dokument som krävs inom en utsatt tid, kan antagningsbeslutet upphävas.

Antagningen sker utgående från poängen i tecknings- och planeringsprovet, då att den maximala poängsumman är 216,0. Du bör få minst 96,0 poäng för att kunna beaktas i antagningen.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och i ansökningsalternativet för landskapsarkitektur även tröskelkriteriet i naturvetenskaper.

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Sökande antas på basis av  poängen i tecknings- och planeringsprovet, maximala antalet poäng 216,0.

Alla som söker till ansökningsmål i arkitektur måste uppfylla tröskelkriterier i matematik:

Tröskelkriterier

 • Studentprov i lång matematik avlagt med minst vitsord B (lubenter) eller
 • Studentprov i kort matematik avlagt med minst vitsord M (magna) eller
 • Matematikprovet för arkitektur: om du inte har skrivit studentprovet i matematik eller ditt vitsord i studentprovet inte är tillräckligt högt ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

I matematikprovet förutsätts kunskaper motsvarande gymnasiets lärokurs i lång matematik.

Alla som söker till ansökningsmål i landskapsarkitektur måste dessutom uppfylla tröskelkrav i naturvetenskaper:

 • Studentprov i geografi avlagt med minst vitsord M (magna cum laude approbatur) eller
 • Prov i naturvetenskaper för ansökningsmål i landskapsarkitektur: om du inte har skrivit studentprov i geografi eller ditt vitsord i studentprov inte är tillräckligt högt ska du delta i prov i naturvetenskaper. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

Prov i naturvetenskaper baserar sig på gymnasiet läroplans (GLP2021) lärobok Geos 2: Den blå planeten (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) och materialet som möjligen delas ut i provet.