Taustaelementti

Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål

Via den gemensamma antagningen får du studierätt både för teknologie kandidatexamen och en högre examen, arkitekt eller landskapsarkitekt. Arkitektutbildning erbjuds av Aalto-universitetet i Esbo, Tammerfors universitet och Uleåborgs universitet. Man kan ansöka till alla ansökningsmål inom arkitektur vid dessa universitet via den gemensamma antagningen: samma ansökan och samma urvalsprov.

Det finns sammanlagt fyra ansökningsmål inom arkitektur.

Oberoende av ditt ansökningsmål kan du delta i urvalsprovet antingen i Esbo, Uleåborg eller Tammerfors; även om du bara skulle ansöka till Tammerfors kan du delta i proven i Esbo eller Uleåborg. Urvalprovorten väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Antagningen till arkitektutbildningen består av flera steg:

 • Förhandsuppgifterna publiceras i februari. Du ska göra förhandsuppgifterna självständigt och lämna in dem elektroniskt via Studieinfo inom utsatt tid och i enlighet med anvisningarna.
 • Efter att förhandsuppgifterna har bedömts får du veta om du har gått vidare eller gallrats bort utgående från förhandsuppgifterna.
 • Om du har gått vidare ska du delta i tecknings- och planeringsprovet.
 • Om du inte uppfyller tröskelkriteriet för vitsordet i matematik i studentexamen ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur.
 • Om du söker till landskapsarkitektur och inte uppfyller tröskelkriteriet i naturvetenskap på basis av vitsordet i geografi i studentexamen ska du delta i provet i naturvetenskap för sökande till landskapsarkitektur.

Kvoten för förstagångssökande är 50 % i ansökningsmålen för arkitektutbildning.

Nuori arkkitehti työssään
Taustalementti
Taustalemenetti

Förhandsuppgifterna för 2024 publiceras på den här sidan måndagen 12.2.2024 kl. 12.00.

ANVISNINGAR FÖR INLÄMNING

Förhandsuppgifterna lämnas in elektroniskt i Studieinfo. Alla som söker till ansökningsalternativen arkitektur och landskapsarkitektur ser en förfrågan om bilagor på ansökningsblanketten. Förhandsuppgifterna ska fotograferas/skannas och sammanställas till en pdf-fil med fem sidor. Filen ska namnges enligt formatet efternamn_förnamn.pdf. Rekommenderad filstorlek är 1–100 MB (den högsta tillåtna storleken för filer i Studieinfo är 1.0 GB). Den sökande ansvarar för att filen som hen lämnar in är av tillräckligt hög kvalitet för att bedömas.

Ansökan ska vara inlämnad före slutet av ansökningstiden 27.3.2024 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59). Förhandsuppgifterna ska vara uppladdade i ansökan före tidsfristen för inlämning av bilagor 3.4.2024 kl. 15.00 (inlämningen ska vara slutförd kl. 14.59).  Observera att det kan vara rusning i Studieinfo under de sista ansökningsdagarna och tidsfristen för inlämning av bilagor, vilket kan påverka systemets kapacitet. Det lönar sig att ladda upp förhandsuppgifterna i god tid, så att de säkert hinner laddas upp innan tidsfristen för inlämningen av bilagor tar slut.

Kollegiet som ansvarar för antagningen bedömer uppgifterna anonymt, så skriv inte ditt namn på bilderna. Att skriva sitt namn synligt på en uppgift kan leda till att förhandsuppgifterna underkänns. Förhandsuppgifterna bedöms enligt skalan godkänd/underkänd och ingen respons ges på dem. Begäran om omprövning gällande förhandsuppgifternas bedömning kan inlämnas först efter att resultaten för vårens andra gemensamma ansökan publicerats.

I antagningen på basis av betyg och urvalsprov beaktas betygspoängen samt poängen i tecknings- och planeringsprovet. 80 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av betyg och urvalsprovpoäng.

Du deltar i antagningen på basis av betyg och urvalsprov om du tidigare har avlagt eller under ansökningsvåren 2024 avlägger

 • finländsk studentexamen,
 • IB-examen,
 • EB-examen eller
 • RP- eller DIA-examen i Finland.

I antagningen på basis av betyg och urvalsprov beaktas sökande som har avlagt finländsk studentexamen senast 14.5.2024. EB-, IB-, RP- eller DIA-examina beaktas om de nödvändiga bilagorna har lämnats in inom utsatt tid.

Se de utsatta tiderna för inlämning av bilagor och mera information för hur bilagorna lämnas in.

Antagningen av sökande som avlägger IB- och EB-examen sommaren 2024 är villkorlig fram till att de sökande lämnar in ett officiellt studentbetyg och information om de slutliga vitsorden. Om dina slutliga vitsord är lägre än i förhandsbedömningen och de omräknade poängen inte längre räcker till för att du ska bli godkänd annulleras den beviljade studieplatsen. Om dina slutliga poäng är högre än de poäng som getts på basis av förhandsbedömningen kan du också bli antagen till ett ansökningsmål som du rangordnat högre och som poängen på basis av förhandsbedömningen inte räckte till för.

Sökande antas på basis av betygspoängen (161,0) och poängen i tecknings- och planeringsprovet (216,0). Det maximala poängantalet i antagningen på basis av betyg och urvalsprov är därmed 377,0.

Tecknings- och planeringprovet 

Med tecknings- och planeringsprovet strävar man till att bedöma den sökandes användning av färg, utformning, ritning av former, gestaltning av utrymme och proportioner samt kreativ problemlösning.

Tecknings- och planeringsprovet innehåller sex (6) uppgifter, och varje uppgift ger 24–60 poäng. Du måste få minst 96,00 poäng för att kunna bli antagen. Det maximala antalet poäng i tecknings- och planeringsprovet är 216,00.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik och i ansökningsmålet för landskaparkitektur även tröskelkrieteriet i naturvetenskaper.

Ämnen som poängsätts

I beräkningen av betygspoäng beaktas vitsorden i modersmål och matematik samt de tre övriga ämnen som ger mest poäng. Om du har avlagt två långa språk kan båda beaktas i poängsättningen. Betygspoängen beräknas enligt tabellen nedan så att det maximala antalet betygspoäng är 161,0.

Om du har skrivit flera prov som ingår i ovannämnd studentexamen (YO, EB, IB, DIA/RP) beräknas dina betygspoäng utgående från de prov som ger mest poäng.

 • Om du avlägger finländsk studentexamen våren 2024 ska resultaten finnas i studentexamensregistret senast 14.5.2024
 • Om du avlägger IB-examen sommaren 2024 beräknas betygspoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades)
 • Om du avlägger EB-examen sommaren 2024 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov)

ÄMNEN SOM BEAKTAS FÖR ALLA

Vitsord i studentexamen L E M C B A
Modersmål (också S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Matematik, kort 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7

 

Dessutom beaktas de tre bästa vitsorden av följande: 

Vitsord i studentexamen L E M C B A
Biologi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Filosofi 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7
Fysik 31,7 26,5 21,2 15,9 10,6 5,3
Historia 19,6 16,3 13,1 9,8 6,5 3,3
Kemi 26,8 22,4 17,9 13,4 8,9 4,5
Språk, lång 28,3 23,6 18,9 14,1 9,4 4,7
Språk, mellanlång 25,1 20,9 16,8 12,6 8,4 4,2
Geografi 22,0 18,3 14,7 11,0 7,3 3,7
Psykologi 24,6 20,5 16,4 12,3 8,2 4,1
Samhällslära 16,0 13,3 10,7 8,0 5,3 2,7

Studentexamens realprov som avlagts före 2006 beaktas inte i betygsantagningen.
Om du har avlagt prov på olika nivå i samma ämne (t.ex. lång och kort matematik), beaktas den prestation som ger dig bättre poäng.

 

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

 

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021 eller senare) 10–9,00 8,99–8,00 7,99–7,00 6,99–6,00 5,99–5,50 5,49–5,0
EB (2020
eller tidigare)
10–9,00 8,99–8,00 7,99–7,00 6,99–6,00 5,99–5,0 4,99–4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15–13 12–10 9–8 7 6–5 4

 

I internationella studentexamen motsvarar följande nivåer lång matematik:

Studentexamen Lång matematik
EB-examen lång matematik (5 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare) further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

I internationella studentexamen motsvarar följande nivåer kort matematik:

Studentexamen Kort matematik
EB-examen kort matematik (3 h/vecka)
IB-examen (2021 eller senare) applications and interpretation SL
IB-examen (2020 eller tidigare mathematical studies
DIA-/RP-examen matematik från motsvarighetsintyg

 

Språken i internationella studentexamen motsvarar språken i studentexamen enligt följande:

Studentexamen  Modersmål Språk, långt Språk, medellångt
EB L1-språk L2-språk, ONL (other national language) L3- språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska B1-språk

 

 

I urvalsprovsantagningen beaktas poängen i tecknings- och planeringsprovet. 20 % av nybörjarplatserna fylls i antagningen på basis av urvalsprov.

Om du uppnår allmän behörighet till universitetsstudier senast våren 2024 är du ansökningsbehörig i urvalsprovsantangningen. Läs mera om allmän behörighet till universitetsstudier.

Om du avlägger IB- eller EB-examen sommaren 2024 och blir godkänd, är antagningen villkorlig tills du lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om den behörighetsgivande examen inte blir färdig eller om du inte lämnar in dokumentet som krävs inom den utsatta tiden, kan antagningsbeslutet upphävas.

Antagningen sker utgående från poängen i tecknings- och planeringsprovet. Det maximala poängantalet för tecknings- och planeringsprovet är 216,0. Du bör få minst 96,0 poäng för att beaktas i antagningen.

Dessutom ska du uppfylla tröskelkriteriet i matematik. I ansökningsmålet för landskapsarkitektur bör du även uppfylla tröskelkriteriet i naturvetenskaper.

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

 1. De högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 2. De näst högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 3. De tredje högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 4. De fjärde högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 5. De femte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift
 6. De sjätte högsta poängen som den sökande har fått i en enskild uppgift

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Alla som söker till ett ansökningsmål i arkitektur måste uppfylla tröskelkriteriet i matematik:

 • Studentprov i lång matematik avlagt med minst vitsord B eller
 • Studentprov i kort matematik avlagt med minst vitsord M eller
 • Matematikprovet för arkitektur: om du inte har skrivit studentprovet i matematik eller ditt vitsord i studentprovet inte är tillräckligt högt ska du delta i matematikprovet för sökande till arkitektur. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

I matematikprovet förutsätts kunskaper motsvarande gymnasiets lärokurs i lång matematik.

Alla som söker till ansökningsmålet i landskapsarkitektur måste dessutom uppfylla tröskelkravet i naturvetenskaper:

 • Studentprov i geografi avlagt med minst vitsord M eller
 • Prov i naturvetenskaper för ansökningsmålet i landskapsarkitektur: om du inte har skrivit studentprovet i geografi eller ditt vitsord i studentprovet inte är tillräckligt högt ska du delta i provet för naturvetenskaper. Provet består av fyra (4) uppgifter, som kan ge sex (6) poäng vardera. Du måste få minst 12/24 poäng i provet för att ha möjlighet att bli antagen.

Provet i naturvetenskaper baserar sig på gymnasiet läroplans (GLP2021) lärobok Geos 2: Den blå planeten (Cantell Hannele, Jutila Heikki, Lappalainen Sirpa, Sorvali Mari, ISBN 9789526341798) och materialet som möjligen delas ut i provet.