Taustaelementti

Antagning till DI-ansökningsmål

Ifall du uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen, beaktas du i betygsantagningen och du får veta om saken ungefär en vecka före DI-urvalsprovet.

Ifall du inte uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen eller blir inte antagen i betygsantagningen, bör du delta i urvalsproven.

I antagningen för 2020 kan du bli antagen även till de DI-ansökningsalternativ som du inte har bland de högsta på din prioriteringslista. I så fall kan du, om du så vill, delta i urvalsproven för att kunna bli antagen till något av dina högre prioriterade ansökningsalternativ.

Taustalementti
Taustalemenetti

Lägsta godkända poäng 21.5.2020

ÄNDRING 29.4.2020
80 % av ansökningsmålets nybörjarplatser fylls i betygsantagningen. I en del av ansökningsmålen har tröskelvärdena ändrats, så att matematikens vitsord har sänkts med ett (I Vasa universitets ansökningsmål kemins eller fysikens vitsord). I inget ämne har tröskelvärdena sänkts lägre än vitsordet C (cum laude approbatur).

I betygsantagningen kan du bli antagen till vilket som helst ansökningsalternativ i DIA-gemensamma antagningen.

Du är behörig i betygsantagningen ifall:

  1. du har avlagt finländsk studentexamen eller deltar i studentskrivningarna våren 2020 och avlägger studentexamen senast den 30.5.2020.
  2. du har avlagt European Baccalaureate – eller International Baccalaureate–examen senast våren 2020 i Finland eller utomlands eller avlägger senast våren 2020 Deutsches Internationales Abitur-/Reifeprüfung–examen i Finland.

Dessutom ska du ha avlagt med godkänt vitsord lång matematik i finländsk studentexamen eller ett motsvarande prov i IB- eller EB-examen, eller i DIA-/RP-examen avlagd i Finland.

I betygsantagningen finns tröskelkriterier i lång matematik, fysik eller kemi (vitsordet minst C eller högre). Det räcker att du uppfyller ett av tröskelkriterierna.

Begynnelsepoängen för dem som avlägger IB-examen sommaren 2020 räknas enligt de preliminära Candidate Predicted Grades-vitsorden. För dem som avlägger EB-examen sommaren 2020 räknas poängen enligt de preliminära uppskattade vitsorden (skriftliga delproven).  

Ifall de slutliga betygspoängen är lägre än de preliminära, kan antagningsbeslutet upphävas. Om de slutliga vitsorden är högre än i förhandsbedömningen kan den sökande bli antagen till ett annat ansökningsalternativ även om de preliminära vitsorden inte räckte till.

 Ifall du ansöker på basis av DIA-/RP-examen, ska ämnet som är tröskelkriterium vara avlagt som en del av examen (Leistungen in der DIA-/RP-prüfung). 

 

Poängsättning i betygsantagningen

I betygsantagningen beaktas vitsordet i modersmål, lång matematik och antingen fysik ELLER kemi, beroende på vilken som är mer fördelaktig för den sökande.

Maximiantalet poäng i betygsantagningen är 105,0.

Ämne L E M C B A
Modersmål 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

 

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB 10 – 9 8,99 – 8,0 7,99 – 7,0 6,99 – 6 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

I internationella studentexamen beaktas följande nivåer i matematik:

EB-examen lång matematik (5 h/vko)
IB-examen further mathematics
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng bestäms enligt vitsordet i långa språket (vilket som helst långt språk; ifall den sökande har avlagt flera prov på modersmålsnivå, beaktas det näst bästa modersmålet).

 

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Studentexamen Modersmål Främmande språk, lång
EB L1-språk L2-språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

 

Tröskelvärden för de olika ansökningsalternativen 

Betygsantagningens ursprungliga tröskelvärden

Aalto-universitet Lång matematik Fysik Kemi
Automations- och informationsteknologi E
Bioinformationsteknologi E L L
Elektronik och elektroteknik E
Energi- och miljöteknik M E
Kemiteknik C M M
Maskin- och byggnadsteknik M E
Den byggda miljön M E
Teknisk fysik och matematik L L
Datateknik E
Produktionsekonomi L
LUT-yliopisto
Energiatekniikka C C C
Kemiantekniikka C C C
Konetekniikka C C C
Laskennallinen tekniikka ja analytiikka C C
Sähkötekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Ympäristötekniikka C C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka C C C
Konetekniikka C C
Prosessitekniikka C C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka C C C
Tietotekniikka M C C
Tuotantotalous C C
Ympäristötekniikka C C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka M E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka M E E
Konetekniikka M E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus M L L
Materiaalitekniikka C E M
Rakennustekniikka C M
Sähkötekniikka C E
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen C
Tietotekniikka C E
Tuotantotalous M
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka M E L
Turun yliopisto
Biotekniikka M E
Tieto- ja viestintätekniikka C
Konetekniikka C C
Materiaalitekniikka C C C
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C C C
Sähkö- ja energiatekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Åbo Akademi
Datateknik C C C
Kemi- och processteknik C C C

 

Uppdaterat 29.4.2020

I antagningen på basis av provpoäng är behöriga alla som får allmän högskolebehörighet i Finland eller utomlands senast den 1.6.2020.

Uppdaterad 29.4.2020.
I urvalsprovsantagningen övergår man till en antagning i två skeden, där du i första skedet skall delta i ett gallrande förurvalsprov, som arrangeras 28.5.2020 (exakt tidpunkt meddelas senare)

Förurvalsprovet arrangeras som ett elektroniskt distansprov. I provet finns tre (3) obligatoriska matematikuppgifter och tre valbara uppgifter (fysik, kemi och problemlösning), av vilka du skall besvara en (1) uppgift. Varje uppgift ger maximalt 6 poäng och du bör få för matematikdelen minst 9/18 poäng för att kunna bli kallad till det egentliga urvalsprovet. Om du besvarar fler än en av de valbara uppgifterna, beaktas i poängsättningen den uppgift som ger lägsta poäng.

Till det egentliga urvalsprovet kallas på basis av förurvalsprovet dubbla mängden sökande i förhållande till antalet nybörjarplatser per ansökningsmål. Vid samma  poäng gallras ingen, utan alla kallas till det egentliga urvalsprovet.

Maximala poäng i förurvalsprovet är 24.

Urvalsprovens andra skede eller det egentliga urvalsprovet har tre (3) obligatoriska matematikuppgifter och tre valbara uppgifter (fysik, kemi och problemlösning) av vilka du skall besvara en (1) uppgift. Du kan få  maximalt 6 poäng per uppgift och du bör få minst  6/18 poäng för matematikdelen för att kunna bli beaktad i antagningen på basis av urvalsprov. Om du besvarar fler än en (1) av de valbara frågorna, beaktas den uppgift som ger de lägsta poängen.

Ifall flera sökande har samma poängantal bestäms ordningen enligt poängantalet i matematikdelen.

Maximala poäng i det egentliga urvalsprovet är 24.