Taustaelementti

Antagning till DI-ansökningsmål

Ifall du uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen, beaktas du automatiskt i betygsantagningen och du får veta om saken ungefär en vecka före DI-urvalsprovet. Du blir antagen till det högsta ansökningsalternativet som dina poäng räcker till. Du kan ändå, om du så vill, delta i urvalsproven för att kunna bli antagen till något av dina högre prioriterade DI-ansökningsalternativ.

Ifall du inte uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen eller blir inte antagen i betygsantagningen, bör du delta i urvalsproven.

Kvoten för förstagångssökande är 70 % i ansökningsalternativen för diplomingenjörsutbildning.

Obs. betygsantagningens nuvarande poängsättning gäller fram till år 2025. Betygsantagningens poängsättning ändras år 2026, se de nya poängtabellerna på webbsidan yliopistovalinnat.fi.

Taustalementti
Taustalemenetti

I betygsantagningen kan du bli antagen till vilket som helst ansökningsmål som du sökt till i diplomingenjörsutbildningens gemensamma antagning. 80 % av nybörjarplatserna fylls på basis av betyg. 

Du är ansökningsbehörig i betygsantagningen om du avlägger en finländsk eller internationell studentexamen (IB, EB, DIA/RP) senast våren 2024.

I betygsantagningen beaktas alla de som senast under läsåret 2023-2024 avlagt sin studentexamen och fått ett godkänt vitsord i lång matematik eller som inom den internationella studentexamen  (IB, EB eller DIA-/RP-examen avlagd i Finland) fått godkänt i det prov som motsvarar studentexamensprovet i lång matematik.

Ifall du avlagt flera examina eller delar av examina som berättigar till poäng (YO, EB, IB, DIA/RP), kan examina/delar av examina kombineras i betygsantagningen enligt det sätt som ger de bästa poängen.

  • Om du avlägger finländsk studentexamen på våren ska resultaten finnas i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska också skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurser till studentexamensregistret senast samma datum.
  • Om du avlägger IB-examen sommaren 2024 beräknas begynnelsepoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades).
  • Om du avlägger EB-examen sommaren 2024 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov).

Eventuellt antagningsbeslut är villkorligt tills du lämnar in dina slutgiltiga vitsord. Ifall de betygspoäng du får för dina slutliga vitsord inte räcker till för att bli godkänd  eller om de slutliga vitsorden inte lämnas in inom utsatt tid, upphävs antagningsbeslutet.

Om de slutliga poängen är högre än i förhandsbedömningen kan du  bli antagen till ett annat ansökningsmål som de preliminära vitsorden inte räckte till.

Tröskelkriteriet för ett specifikt ansökningsmål är vitsordet i antingen lång matematik, fysik eller kemi (ämnesvis minst C eller högre). Det räcker att du uppfyller ett av tröskelkriterierna.

Poängsättning i betygsantagningen

I betygsantagningen beaktas modersmål, lång matematik och antingen fysik ELLER kemi beroende på vilken av dem som är fördelaktigare för dig.

Det maximala antalet poäng i betygsantagningen är 105,0.

Ämne L E M C B A
Modersmål (också S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

Studentexamens realprov som avlagts före 2006 beaktas inte i betygsantagningen.

 

Vitsorden i internationella studentexamen motsvarar vitsorden i studentexamen enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021 eller senare) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,00
EB (2020
eller tidigare)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,00 4,99 – 4,00
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

I internationella studentexamen beaktas följande nivåer i matematik:

Studentexamen Lång matematik
EB-examen lång matematik (5 h/vko)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

Språken i internationella studentexamen motsvarar språken i studentexamen enligt följande:

Studentexamen Modersmål Språk, lång
EB L1-språk L2-språk, ONL (other national language)
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

 

Rangordning av sökande

Om flera sökande har samma poäng rangordnas de på basis av

  1. vitsordet i ett långt språk (vilket långt språk som helst: ett främmande språk eller det andra inhemska språket) eller, om en sökande har skrivit flera modersmålsprov, på basis av det prov som ger näst mest poäng
  2. antalet studentprov i vilka den sökande har fått vitsordet L (laudatur) (eller motsvarande vitsord i EB-, IB-, RP-/DIA-examen)
  3. antalet studentprov i vilka den sökande har fått vitsordet E (eximia) (eller motsvarande vitsord i EB-, IB-, RP-/DIA-examen)
  4. antalet studentprov i vilka den sökande har fått vitsordet M (magna cum laude approbatur) (eller motsvarande vitsord i EB-, IB-, RP-/DIA-examen)
  5. antalet studentprov i vilka den sökande har fått vitsordet C (cum laude approbatur) (eller motsvarande vitsord i EB-, IB-, RP-/DIA-examen)
  6. antalet studentprov i vilka den sökande har fått vitsordet B (lubenter) (eller motsvarande vitsord i EB-, IB-, RP-/DIA-examen)
  7. antalet studentprov i vilka den sökande har fått vitsordet A (approbatur) (eller motsvarande vitsord i EB-, IB-, RP-/DIA-examen)

Om poängsituationen fortfarande är jämn efter att dessa regler har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

 

Tröskelkriterier för de olika ansökningsmålen

I tillägg till att du avlagt studentprovet i lång matematik med godkänt resultat, räcker det att du uppfyller tröskelkriteriet i ett av de ämnen som ansökningsmålet i fråga har listat ut.

Aalto-universitet Lång matematik Fysik Kemi
Automation och robotik E E
Bioinformationsteknologi E L L
Byggnadsteknik M E
Datateknik E
Elektronik och elektroteknik M E
Energi- och maskinteknik M E
Fastighetsekonomi och geoinformatik M E E
Hållbara samhällen M E E
Informationsteknologi M
Kemiteknik M M M
Produktionsekonomi L
Teknisk fysik och matematik L L
Teknisk psykologi E
Itä-Suomen yliopisto
Fotoniikka (Joensuu) M M
Kestävät teknologia (Joensuu) C C C
Teknillinen fysiikka (Kuopio) E E
Jyväskylän yliopisto
Teknologiajohtaminen  C M
Tieto- ja ohjelmistotekniikka C M
LUT-yliopisto
Energiatekniikka C C C
Kemiantekniikka C C C
Konetekniikka C C C
Laskennallinen tekniikka C C
Sähkötekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Ympäristötekniikka C C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka C C C
Konetekniikka C C
Lääketieteen tekniikka C C C
Prosessitekniikka C C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous M C
Ympäristötekniikka C C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka M E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Energiamurros M E
Konetekniikka M E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus M E E
Materiaalitekniikka M M M
Rakennustekniikka M M
Robotiikka M E
Sähkötekniikka M M
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen M
Tietotekniikka M E
Tuotantotalous E
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka M E E
Turun yliopisto
Automaatiotekniikka C C C
Biotekniikka M M
Elintarviketekniikka M M
Konetekniikka M C
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia C
Materiaalitekniikka M C C
Tietotekniikka C
Tuotantotalous E
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C C C
Data-arkkitehtuuri C C C
Sähkö- ja energiatekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Åbo Akademi
Datateknik C C C
Kemi- och processteknik C C C

 

Du är ansökningsbehörig i urvalsprovantagningen om du har uppnått allmän universitetsbehörighet senast våren 2024. Av nybörjarplatserna fylls 20 % på basis av urvalsprovantagningen.

Om den sökande får sin IB- eller EB-examen eller en utländsk examen som ger behörighet till universitetsstudier våren 2024, är antagningen villkorlig tills sökanden lämnar in en kopia på det slutgiltiga examensbetyget. Antagningsbeslutet upphävs ifall den sökande inte blir färdig med sin behörighetsgivande examen eller om dokumenten som krävs inte lämnas in inom utsatt tid.

DI-urvalsprovet ordnas tisdagen 28.5.2024 kl. 10.00–14.00

Provorterna för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov är Esbo, Joensuu, Jyväskylä, Kuopio, Tammerfors, Uleåborg, Vasa, Villmanstrand och Åbo. Du kan själv välja på vilket ort du vill delta i urvalsprovet. Urvalsprovorten väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Provspråken är finska, svenska och engelska. Du kan själv välja på vilket språk du vill ha urvalsprovsfrågorna på. Provspråket väljs på ansökningsblanketten och valet är bindande.

Urvalsprovet skrivs på papper och det skickas inte en skild inbjudan till urvalsprovet.

På sidan yliopistovalinnat.fi hittar du anvisningarna för urvalsprov som skrivs på papper.

Provets innehåll och poängsättning

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del som innehåller fritt valbara uppgifter i fysik, kemi och kreativ problemlösning inom det tekniska området.

Den matematiska delen: Tre (3) uppgifter; sex (6) poäng/uppgift.

Delen som innehåller valbara uppgifter i fysik, kemi och kreativ problemlösning inom det tekniska området: Fysik två (2) uppgifter, kemi två (2) uppgifter och uppgifter inom kreativ problemlösning inom det tekniska området två (2) uppgifter; sex (6) poäng/uppgift. Du  ska svara på tre (3) uppgifter i den här delen. Om du svarar på fler än tre alternativa uppgifter, beaktas de tre uppgifter som ger minst poäng.

Du bör få minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna beaktas i urvalsprovantagningen.

Om flera sökande har samma antal poäng rangordnas de på basis av antalet poäng i matematikdelen. Om poängen fortfarande är samma efter att denna regel har tillämpats antas alla sökande som befinner sig på samma poäng vid antagningsgränsen.

Det maximala poängantalet i urvalsprovantagningen är 36.

Urvalsprovet baserar sig på de obligatoriska och valfria kurserna i lång matematik, fysik och kemi i enlighet med undervisningsplanen för gymnasier (Grunderna för gymnasiets läroplan 2019) samt eventuellt material som delas ut vid provtillfället.

Om du vill kan du bekanta dig med urvalsprovuppgifterna från tidigare år.

Individuella arrangemang

Om du behöver tilläggstid eller andra individuella arrangemang för urvalsprovet, bör du söka individuella arrangemang senast 3.4.2024 kl. 15.00.

Anvisningar för anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov.

Sökande antas på basis av framgång i antingen den nationella tävlingen i vetenskaper som ordnas av Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen (MAOL) eller vetenskaps- och teknologitävlingen Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe).

För att delta i antagningen på basis av tävlingsframgång ska du ha placerat dig bland de tio bästa i finalen i MAOL:s nationella tävling i matematik, fysik, kemi och informationsteknik (Datastjärna) under läsåret 2022–2023 eller 2023–2024 eller så ska du ha placerat dig bland de tre bästa i TuKoKe-tävlingens gymnasieseries slutevenemang (individuell prestation, grupprestationer beaktas inte).

Universiteten fastställer mer precist på basis av vilka tävlingar sökande kan bli antagna till enskilda ansökningsalternativ. Om ett ansökningsalternativ har ett begränsat antal nybörjarplatser antas sökande enligt en rangordning som baserar sig på deras placering i tävlingarna.

Antagning på basis av tävlingsframgång är endast möjlig för sökande som avlägger studentexamen (finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller DIA-examen som avläggs i Finland) under samma vår som ansökan görs (eller som har avlagt studentexamen under föregående höst). För Datastjärna-tävlingens del kan även sökande som söker på basis av en yrkesexamen beaktas. Det är endast möjligt att bli antagen en gång på basis av tävlingsframgång.

Se här: Tävlingar som beaktas i olika ansökningsmål 2024 (pdf)

Alla godkänns = alla sökande som uppfyller urvalskriterierna kan godkännas