Taustaelementti

Antagning till DI-ansökningsmål

Ifall du uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen, beaktas du automatiskt i betygsantagningen och du får veta om saken ungefär en vecka före DI-urvalsprovet. Du blir antagen till det högsta ansökningsalternativet som dina poäng räcker till. Du kan ändå, om du så vill, delta i urvalsproven för att kunna bli antagen till något av dina högre prioriterade DI-ansökningsalternativ.

Ifall du inte uppfyller tröskelkraven för betygsantagningen eller blir inte antagen i betygsantagningen, bör du delta i urvalsproven.

Kvoten för förstagångssökande är 70 % i ansökningsalternativen för diplomingenjörsutbildning.

Taustalementti
Taustalemenetti

I betygsantagningen kan du bli antagen till vilket som helst ansökningsalternativ som du sökt till i diplomingenjörsutbildningens gemensamma DIA-antagning oavsett preferens. 80 % av nybörjarplatserna fylls på basis av betyg. 

Du är ansökningsbehörig i betygsantagningen om du avlägger en finländsk eller internationell studentexamen senast under läsåret 2021-2022 (IB, EB, DIA/RP).

I betygsantagningen beaktas alla de som senast under läsåret 2021-2022 avlagt sin studentexamen och fått ett godkänt vitsord i lång matematik eller som inom den internationella studentexamen  (IB, EB eller DIA-/RP-examen avlagd i Finland) fått godkänt i det prov som motsvarar studentexamensprovet i lång matematik.

Ifall du avlagt flera examina eller delar av examina som berättigar till poäng (YO, EB, IB, DIA/RP), kan examina/delar av examina kombineras i betygsantagningen enligt det sätt som ger det bästa poängen.

  • Om du avlägger finländsk studentexamen på våren ska resultaten finnas i studentexamensregistret vid studentexamensnämndens publiceringsdatum. Gymnasierna ska också skicka in information om avläggande av gymnasiets lärokurser till studentexamensregistret senast  samma datum.
  • Om du avlägger IB-examen sommaren 2022 beräknas begynnelsepoängen på basis av vitsorden i förhandsbedömningen (Candidate Predicted Grades).
  • Om du avlägger EB-examen sommaren 2022 beräknas poängen på basis av preliminära vitsord (skriftliga delprov).

Eventuellt antagningsbeslut är villkorligt tills du lämnar in dina slutgiltiga vitsord. Ifall de betygspoäng du får för dina slutliga vitsord inte räcker till för att bli godkänd  eller om de slutliga vitsorden inte lämnas in inom utsatt tid, upphävs antagningsbeslutet.

Om de slutliga poängen är högre än i förhandsbedömningen kan du  bli antagen till ett annat ansökningsalternativ som de preliminära vitsorden inte räckte till.

Tröskelkriteriet för ett specifikt ansökningsalternativ är vitsordet i antingen matematik, fysik eller kemi (ämnesvis minst C eller högre)  Det räcker att du uppfyller ett av tröskelkriterierna.

 

Poängsättning i betygsantagningen

I betygsantagningen beaktas modersmål, lång matematik och antingen fysik ELLER kemi beroende på vilken av dem som är fördelaktigare för dig.

Maximiantalet poäng i betygsantagningen är 105,0.

Ämne L E M C B A
Modersmål (ockå S2/R2) 33,0 27,5 22,0 16,5 11,0 5,5
Matematik, lång 39,7 33,1 26,4 19,8 13,2 6,6
Fysik eller kemi 32,3 26,9 21,5 16,2 10,8 5,4

Studentexamens realprov som avlagt före 2006 beaktas inte i betygsantagningen.

Vitsorden i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Vitsord i studentexamen L E M C B A
EB (2021 eller senare) 10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,50 5,49 – 5,0
EB (2020
eller tidigare)
10 – 9 8,99 – 8,00 7,99 – 7,00 6,99 – 6,00 5,99 – 5,0 4,99 – 4,0
IB 7 6 5 4 3 2
RP/DIA 15 – 13 12 – 10 9 – 8 7 6 – 5 4

 

I internationella studentexamen beaktas följande nivåer i matematik:

EB-examen lång matematik (5 h/vko)
IB-examen (2021 eller senare) analysis and approaches HL
analysis and approaches SL
applications and interpretation HL
IB-examen (2020 eller tidigare further mathematics
mathematical methods
mathematics HL
mathematics SL
DIA-/RP-examen matematik avlagd som en del av examen

 

Rangordning av sökande

Ordningen när flera sökande har samma totalpoäng bestäms enligt vitsordet i det långa språket (vilket som helst långt språk; om den sökande har skrivit flera prov på modersmålsnivå, så beaktas det nästbästa modersmålet). Ifall flera sökande befinner sig vid antagningsgränsen och fått samma betygspoäng och kvoten skulle bli fylld, så rangordnas sökandena i första hand enligt långa språket (vilket som helst långt språk; om den sökande har skrivit flera språk på modersmålsnivå, så beaktas det nästbästa modersmålet). Ifall sökandena fortfararande efter detta har samma antal poäng och alla inte ryms inom antagningskvoten, lottar Studieinfo ut vem som antas bland dessa sökanden som har samma poäng.

 

Vitsorden i språk i internationella studentexamen poängsätts enligt följande:

Studentexamen Modersmål Språk, lång
EB L1-språk L2-språk
IB A-språk B-språk
DIA/RP Modersmål finska eller tyska (inte samma som modersmål), engelska

 

Tröskelvärden för de olika ansökningsalternativen 

I tillägg till att du avlagt studentprovet i lång matematik med godkänt resultat, räcker det att du uppfyller tröskelkravet i ett av ämnen som ansökningsalternativet i fråga har listat ut.

Aalto-universitet Lång matematik Fysik Kemi
Automation och robotik E
Bioinformationsteknologi E L L
Byggnadsteknik M E
Datateknik E
Elektronik och elektroteknik M E
Energi- och maskinteknik M E
Fastighetsekonomi och geoinformatik M E
Hållbara samhällen M E
Informationsteknologi E
Kemiteknik M M M
Produktionsekonomi L
Teknisk fysik och matematik L L
Teknisk psykologi E
Jyväskylän yliopisto
Tieto- ja ohjelmistotekniikka E E
LUT-yliopisto C C C
Energiatekniikka C C C
Kemiantekniikka C C C
Konetekniikka C C C
Laskennallinen tekniikka C C
Sähkötekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous C C C
Ympäristötekniikka C C C
Oulun yliopisto
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka C C C
Konetekniikka C C
Prosessitekniikka C C C
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka C C C
Tietotekniikka C C C
Tuotantotalous M C
Ympäristötekniikka C C C
Tampereen yliopisto
Automaatiotekniikka E E
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka E E E
Konetekniikka M E
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus E E E
Materiaalitekniikka M E M
Rakennustekniikka M M
Sähkötekniikka M E
Teknis-luonnontieteellinen E L L
Tietojohtaminen M
Tietotekniikka M E
Tuotantotalous E
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka E E E
Turun yliopisto
Biotekniikka E E
Konetekniikka M C
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia C
Materiaalitekniikka M C C
Tietotekniikka C
Vaasan yliopisto
Automaatio ja tietotekniikka C C C
Data-arkkitehtuuri C C C
Sähkö- ja energiatekniikka C M M
Tuotantotalous C M M
Åbo Akademi
Datateknik C C C
Kemi- och processteknik C C C

 

URVALSPROVANTAGNING

Du är ansökningsbehörig i antagningen på basis av urvalsprovet om du har uppnått allmän högskolebehörighet senast våren 2022. 20 % av nybörjarplatserna fylls på basis av poäng i urvalsprovet.

Om den sökande tar ut sin IB- eller EB-examen eller en utländsk examen som ger behörighet till högskolestudier våren 2022, är antagningen villkorlig tills sökanden lämnar in en kopia av det slutgiltiga examensbetyget. Om examen som ger behörigheten inte blir färdig eller om dokument som krävs inte lämnas in inom en utsatt tid, upphävs antagningsbeslutet.

Urvalsprovet består av två delar: en obligatorisk matematikdel och en del som innehåller alternativa uppgifter i kemi, fysik och kreativ problemlösning inom det tekniska området.

Den matematiska delen: Tre (3) uppgifter; sex (6) poäng/uppgift.

Delen som innehåller alternativa uppgifter i kemi, fysik och kreativ problemlösning inom det tekniska området: Fysik två (2) uppgifter, kemi två (2) uppgifter och uppgifter inom kreativ problemlösning inom det tekniska området två (2) uppgifter; sex (6) poäng/uppgift. Du  ska svara på tre (3) uppgifter i den här delen. Om du svarar på fler än tre alternativa uppgifter, beaktas de tre  uppgifter som ger minst poäng.

Du bör få minst 6/18 poäng i matematikdelen för att kunna beaktas i provpoängsantagningen.

Ifall flera sökande har samma totalpoäng bestäms ordningen enligt totalpoängen i den matematiska delen.

Maximala poängsumman i urvalsprovantagningen är 36.

Sökande antas på basis av framgång i antingen den nationella tävlingen i vetenskaper som ordnas av Riksförbundet för lärare i matematiska ämnen (MAOL) eller vetenskaps- och teknologitävlingen Tutki-Kokeile-Kehitä (TuKoKe).

För att delta i antagningen på basis av tävlingsframgång ska du ha placerat sig bland de tio bästa i finalen i MAOL:s nationella tävlingar i matematik, fysik, kemi och informationsteknik (Datastjärna) under läsåret 2020–2021 eller 2021–2022 eller ha placerat sig bland de tre bästa i TuKoKe-tävlingens gymnasieseries slutevenemang (individuell prestation, grupprestationer beaktas inte).

Universiteten kan precisera på basis av vilka tävlingar sökande kan bli antagna till enskilda ansökningsalternativ. Om ett ansökningsalternativ har ett begränsat antal nybörjarplatser antas sökande enligt en rangordning som baserar sig på deras placering i tävlingarna.

Antagning på basis av tävlingsframgång är endast möjlig för sökande som avlägger studentexamen (finländsk studentexamen, IB- eller EB-examen eller DIA-examen som avläggs i Finland) under samma vår som ansökan görs (eller som har avlagt studentexamen under föregående höst). För Datastjärna-tävlingens del kan även sökande som söker på basis av en yrkesexamen beaktas. Det är endast möjligt att bli antagen en gång på basis av tävlingsframgång.

Tävlingar som beaktas i olika ansökningsmål

Aalto-universitetet Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe Nybörjarplatser
Automaation och robotik x x x alla godkänns
Bioinformationteknologi x x x x alla godkänns
Byggnadsteknik x x x alla godkänns
Datateknik x x x x x alla godkänns
Elektronik och elektroteknik x x x alla godkänns
Energi- och maskinteknik x x x alla godkänns
Fastighetsekonomi och geoinformatik x x x alla godkänns
Hållbara samhälle x x x alla godkänns
Informationsteknologi x x x alla godkänns
Kemiteknik x x x x alla godkänns
Produktionsekonomi x x x 1/tävling
Teknisk fysik och matematik x x x x alla godkänns
Teknisk psykologi x x x 1/tävling
Jyväskylän yliopisto Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Tieto- ja ohjelmistotekniikka x x x x alla godkänns
LUT-yliopisto  Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Energiatekniikka x x x x alla godkänns
Kemiantekniikka x x x x alla godkänns
Konetekniikka x x x x alla godkänns
Laskennallinen tekniikka x x x x alla godkänns
Sähkötekniikka x x x x alla godkänns
Tietotekniikka x x x x x alla godkänns
Tuotantotalous x x x x alla godkänns
Ympäristötekniikka x x x x alla godkänns
Oulun yliopisto Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Elektroniikka ja ja tietoliikennetekniikka x x x x x alla godkänns
Konetekniikka x x x alla godkänns
Prosessitekniikka x x x x x alla godkänns
Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka x x x x x alla godkänns
Tietotekniikka x x x x x alla godkänns
Tuotantotalous x x alla godkänns
Ympäristötekniikka x x x x x alla godkänns
Tampereen yliopisto Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Automaatiotekniikka x x x x alla godkänns
Bioteknologia ja biolääketieteen tekniikka x x x x alla godkänns
Konetekniikka x x x x alla godkänns
Matemaattisten aineiden DI-opettajankoulutus x x x x alla godkänns
Materiaalitekniikka x x x x alla godkänns
Rakennustekniikka x x x x alla godkänns
Sähkötekniikka x x x x alla godkänns
Teknis-luonnontieteellinen x x x x alla godkänns
Tietojohtaminen x x x x alla godkänns
Tietotekniikka x x x x alla godkänns
Tuotantotalous x x x x alla godkänns
Ympäristö-, energia- ja biotekniikka x x x x alla godkänns
Turun yliopisto Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Biotekniikka x x x alla godkänns
Konetekniikka x x alla godkänns
Lääketieteellinen tekniikka ja terveysteknologia x x x alla godkänns
Materiaalitekniikka x x x alla godkänns
Tietotekniikka x x x alla godkänns
Vaasan yliopisto Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Automaatio ja tietotekniikka x x x x x alla godkänns
Data-arkkitehtuuri x x x x x alla godkänns
Sähkö- ja energiatekniikka x x x x x alla godkänns
Tuotantotalous x x x x x alla godkänns
Åbo Akademi  Matematik Fysik Kemi Datatähti TuKoKe
Datateknik x x x x x 3/tävling
Kemi- och processteknik x x x x x 3/tävling

Alla godkänns = alla sökande som uppfyller urvalskriterierna kan godkännas