Taustaelementti

Individuella arrangemang i urvalsproven

Henkilö kirjoittaa muistiinpanoja
Taustalementti

Sökande som deltar i DIA-gemensamma antagningens urvalsprov kan anhålla om specialarrangemang på grund av handikapp, sjukdom eller motsvarande.

T.ex. sökande som har läs- och skrivsvårigheter kan få tilläggstid för urvalsprovet. Tilläggstid kan beviljas för matematikprovet i arkitekturutbildningens ansökningsalternativ och för provet i naturvetenskap i landskapsarkitekturutbildningens ansökningsalternativ och för diplomingenjörsutbildningens urvalsprov.  Tilläggstid beviljas inte för tecknings- och planeringsproven för arkitekturutbildningens ansökningsalternativ.

I anhållan bör framgå vilka specialarrangemang som behövs och på vilka grunder. Kopior på intyg (till exempel läkarintyg, annat utlåtande över funktionsnedsättning/sjukdom eller dyslexi-intyg) du hänvisar till bör bifogas din ansökan. Den som anhåller om tilläggstid i urvalsprovet på grund av dyslexi bör till sin anhållan bifoga ett utlåtande av en behörig speciallärare, en psykolog med specialkun-skap om läs- och skrivsvårigheter, en talterapeut eller en specialiserad läkare (exempelvis på barnneuro-logi, neurologi eller foniatri). Vidare skall sökande till sin anhållan gärna bifoga studentexamensnämnden motsvarande beslut, ifall ett sådant finns.

Hur länge utlåtanden som berör inlärningssvårigheter, sjukdom eller funktionsnedsättning är i kraft avgörs från fall till fall. Vänligen observera att utlåtanden man fått på grund av dyslexi i huvudsak måste vara skaffade när man varit 16-årig eller äldre. Vänligen skicka inte originalintyg eller -utlåtanden, men var beredd på att du kan bli ombedd att visa upp originalet i samband med att du inleder studierna, ifall du blir antagen till utbildningen.

Information som handlar om den sökandes hälsotillstånd är sekretessbelagd (JulkL 24 §).

Anhållan om specialarrangemang med bilagor ska lämnas in senast 7.4.2021 kl. 15.00.
Blanketten som man använder för att söka specialarrangemang öppnas när ansökningstiden börjar.

Universitetet behandlar och besvarar anhållan om individuella arrangemang vid urvalsprov

Universitetet som är ansvarigt för specialarrangemang i urvalsproven behandlar din anhållan om individuella arrangemang individuellt och tar kontakt med dig i god tid före provet för att komma överens om de individuella arrangemangen antingen per e-post. Ifall du är missnöjd med beslutet om arrangemangen, vänligen ta kontakt med oss.

Meddelandet om individuella arrangemang vid urvalsprovet gäller per ansökningsmål och är i kraft enbart under den specifika urvalsprovsdagen.