Taustaelementti

Individuella arrangemang i urvalsproven

Rakennuksen julkisivua
Taustalementti
Taustalemenetti

Vad är individuella arrangemang?

Med individuella arrangemang för antagningen av studerande avses individuella praktiska arrangemang vid urvalsprovet. Du kan beviljas individuella arrangemang på grund av sjukdom, skada eller men. Vilka arrangemang som beviljas beror på vilka behov du har. Du kan till exempel få mer tid för provet eller möjlighet att använda hjälpmedel.

De individuella arrangemangen påverkar inte bedömningen av urvalsprovet. Du kan alltså inte få poängersättning. Information om hälsotillståndet eller individuella arrangemang ges inte heller vidare till provgranskaren.

Du kan dock ansöka om individuella arrangemang efter ovan nämnda tidpunkt om ditt behov av sådana har uppstått efter att ansökningstiden gått ut.
Mera information valintakokeet@aalto.fi

INDIVIDUELLA ARRANGEMANG

Tilläggstid 
Om du beviljas tilläggstid för att avlägga provet, förlänger tilläggstiden prestationstiden från slutet. Du får information om när provet inleds och avslutas i beslutsmeddelandet för de individuella arrangemangen.

Tilläggstid beviljas inte för urvalsprov i det konstnärliga området. Det är ändå möjligt att ansöka andra individuella arrangemang. 

Personlig assistent 
Meddela på ansökningsblanketten för individuella arrangemang om du kommer till provet följd av en personlig assistent.

Om du behöver en assistent för att avlägga provet ska du ansöka om individuella arrangemang och lämna in ett sakkunnigutlåtande där behovet av en personlig assistent konstateras. Du måste ordna en assistent själv.

Tillgängliga miljöer 
Om du behöver en tillgänglig provlokal ska du ansöka om individuella arrangemang. På så sätt kan man säkert ordna en tillgänglig sal. Vi behöver inget sakkunnigutlåtande om behovet av tillgängligt utrymme.

Behandlingsutrustning för diabetes 
I regel kan du ta med dig behandlingsutrustning för diabetes till urvalsprovet, såsom en blodsockermätare eller insulinpump, utan separat anmälan.

Om utrustning avsedd för diabetesbehandling fungerar med en smart enhet måste du ansöka om individuella arrangemang för att kunna använda den i urvalsprovet. Med smarta enheter avses vilken elektronisk enhet som helst som kan sända, ta emot eller lagra information.

Ansök om individuella arrangemang för urvalsproven med ansökningsblanketten och sakkunnigutlåtanden som bifogas.

 • Individuella arrangemang ska sökas vid den högskola där du avlägger provet (individuella arrangemang för DIA-antagningens urvalsprov söks koncentrerad via Aalto-universitetet)
 • Av ansökan ska framgå vilka individuella arrangemang du ansöker om.

Lämna in ansökan med bilagor senast 3.4.2024 före kl. 15.00

Skicka in ansökan inom utsatt tid även om du inte får ett sakkunnigutlåtande i tid. Nämn detta i din ansökan. I detta fall kan du skicka sakkunnigutlåtandet i efterhand. Ett utlåtande som inkommit efter den utsatta tiden beaktas i mån av möjlighet.

Du kan ansöka om individuella arrangemang efter ovan nämnda tidpunkt om ditt behov av sådana har uppstått efter att ansökningstiden gått ut.

Anvisningar om hur man anhåller om individuella arrangemang och levererar bilagor till ansökan

 1. Ladda upp blanketten som man anhåller om individuella arrangemang med på din egen dator.
  Obs! Ifall du ska delta i urvalsproven för flera olika utbildningsområden ska du fylla i en egen blankett för varje utbildningsområde. Om du till exempel ska delta i DIA-gemensamma antagningens och ekonomutbildningens gemensamma antagningens urvalsprov, ska du fylla i både ekonomiska områdets och tekniska områdets blankett. Med blanketten för det ekonomiska området kan du ansöka individuella arrangemang för urvalsprov som hålls i Aalto-universitetets utrymmen. Med blanketter för det tekniska området kan du ansöka individuella arrangemang till DIA-gemensamma antagningens urvalsprov i alla gemensamma antagningens universitet.  Länkar till blanketterna finns nere på sidan.
 2. Fyll i blanketten. Man behöver inte skriva under blanketten, det räcker att man fyller i den elektroniskt.
 3. Spara anhållan och bilagor på din dator, så att du kan bifoga dem i pdf-format till krypterad e-post
 4. Gå till adressen https://securemail.aalto.fi/ där du kan skicka en krypterad e-post
 5. Mata in din e-postadress på fältet som öppnas på sidan och välj ”Continue”
 6. Efter det, välj ”Register”
 7. Du får en bekräftelse till din e-post att du är registrerad. Följ länken i e-postmeddelandet, via vilken du kan skicka ett meddelande som krypterad e-post.
  – Skriv i mottagarfältet: valintakokeet@aalto.fi
  – Skriv i rubrikfältet ”Individuella arrangemang, urvalsprovet som du ska delta i”, till exempel ”Individuella arrangemang, DI-urvalsprov”
  – Bifoga anhållan och de krävda bilagorna i ”Attachments” genom att välja ”Choose Files”. Skicka alla dokumenten i samma meddelande, anhållan som ett separat dokument och varje bilaga som separat dokument i pdf-format. Efter att du har laddat upp alla dokumenten till meddelandet, välj ”Attach”.
 8. Skicka meddelandet genom att till slut välja ”Send”.

Obs! Att registrera enligt ovannämnda instruktioner och skicka krypterad e-post är inte möjligt med @aalto.fi -e-postadress.

Bifoga ett sakkunnigutlåtande med information om vilka individuella arrangemang du behöver och varför.

I sakkunnigutlåtandet ska

 • det framgå varför du behöver individuella arrangemang (eventuella diagnoser och andra motiveringar för de sökta stödåtgärderna),
 • det stå tydligt vilka individuella arrangemang som rekommenderas för dig,
 • det finnas dina personuppgifter
 • det finnss namnet på den som ger utlåtandet och dennes ställning (yrke/sakkunnigroll) samt
 • datering.

Giltighetstiden för ett sakkunnigutlåtande beaktas från fall till fall beroende på om skadan, sjukdomen eller inlärningssvårigheten är bestående. Utlåtandet om lässvårighet beaktas om du har fått det som 16-åring eller senare.

Skicka inte intyg eller utlåtanden i original, det räcker med en kopia. Bilagorna till ansökan returneras inte. Var beredd på att du måste visa upp originalversionen av intyget när studierna inleds, om du blir antagen till utbildningen.

Yrkeskompetens hos den som ger utlåtandet 

Den som ger utlåtandet ska ha tillräcklig yrkeskompetens för att bedöma dina funktionsnedsättningar och dina behov av individuella arrangemang.

Till exempel ska den som ansöker om individuella arrangemang på grund av en skada eller sjukdom bifoga ett läkarutlåtande till ansökan.

Den som ansöker om individuella arrangemang på grund av aktivitets- eller uppmärksamhetsstörning (ADHD eller ADD) ska bifoga ett utlåtande av en läkare eller psykolog till sin ansökan.

För att bevisa läs- eller skrivsvårigheter ska man bifoga ett utlåtande av en speciallärare, psykolog, talterapeut eller specialistäkare (t.ex. barnneurolog, neurolog eller foniater).

I anslutning till läs- eller skrivsvårigheter kan även studentexamensnämndens beslut godkännas som sådant utan läkarintyg eller annat utlåtande om

 • av beslutet framgår att du har beviljats stödåtgärder för att avlägga studentprovet och
 • de stödåtgärder som beviljas för studentproven är desamma som du ansöker om till urvalsprovet.

Senast en vecka före provet skickar vi dig ett avgörande per e-post om de individuella arrangemang du ansökt om. Om du inte har fått något avgörande senast två vardagar före urvalsprovet ska du kontakta universitetets ansökningsservice. Avgörandet är specifikt för urvalsprovet och gäller endast på den angivna dagen för urvalsprovet.

 • Om du beviljas individuella arrangemang meddelar vi din provplats separat per e-post cirka en vecka före provet.

Universitetet kan låta bli att bevilja individuella arrangemang om det till exempel av tidtabellsrelaterade orsaker är omöjligt att genomföra arrangemangen. Avgöranden av andra högskolor eller högskolans tidigare avgöranden innebär inte automatiskt att du beviljas samma individuella arrangemang även i år.

Om du är missnöjd med de individuella arrangemang som du beviljats ska du så fort som möjligt kontakta universitetets ansökningsservice. Officiellt kan du begära omprövning av ett avgörande som gäller individuella arrangemang när du har fått information om antagningsresultatet. Antagningsresultaten publiceras senast den 4.7.2024 Du får anvisningar om hur du begär omprövning i samband med antagningsbeslutet.