Taustaelementti

Ansöknings­behörighet och internationella examina

Taustalementti

Universitetsbehörighet

Alla sökande bör uppfylla kraven på allmän behörighet för högskolestudier. Du är behörig ifall du har avlagt eller avlägger våren 2024 en av följande examen:
  • finländsk studentexamen,
  • International Baccalaureate (IB), European Baccalaureate (EB), Reifeprüfung (RP), Deutsches Internationales Abitur (DIA) eller Cambridge Advanced International Certificate of Education (AICE) -examen,
  • en sådan yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen som avses i lagen om yrkesutbildning (531/2017) eller
  • en utländsk utbildning som i landet i fråga ger behörighet för motsvarande högskolestudier
eller
  • om du har beviljats studierätt för en universitetsexamen i Finland eller
  • om du har avlagt högskoleexamen i Finland eller har avlagt en examen utomlands som minst motsvarar kandidatexamen.

Om det krävs bilagor som bevisar behörigheten så meddelas det på ansökningsblanketten.

Se närmare information gällande inlämnandet av bilagor.

Internationella studentexaminas (IB, EB, RP/DIA) likaställande med finländsk studentexamen

Mera information om hur internationella studentexamen poängsätts i DI-ansökningsmålens betygsantagning hittar du på Antagning till DI-ansökningsmål, Betygsantagning.

I ansökningsmål för arkitektur beaktas betygspoäng i antagning på basis av betyg och urvalsprov, mera information hittar du på Antagning till arkitektutbildningens ansökningsmål, Antagning på basis av betyg och urvalsprov.

Förstagångssökande

Högskolorna har från och med 2016 en laglig skyldighet att  reservera en del av platserna i en gemensam ansökan för dem som första gången söker om en högskoleplats. Målsättningen med kvoter för förstagångssökande är att förbättra ställningen för dem som första gången söker om en studieplats.

Du är förstagångssökande ifall:

  • du inte har avlagt en yrkeshögskole- eller universitetsexamen enligt det finländska utbildningssystemet innan du gör din ansökan i gemensam ansökan
  • du inte har tagit emot en studieplats i en utbildning som leder till yrkeshögskole- eller universitetsexamen som började höstterminen 2014 eller senare (gäller även ansökan om överflyttning)

I diplomingenjörsantagningens ansökningsmål har 70 % av platserna reserverats för förstagångssökande, i arkitektutbildningens ansökningsmål 50 %.

Behörighet att söka med flyktingstatus

Om du är flykting eller i sådan ställning som kan jämställas med en flykting eller asylsökande i Finland, och du inte kan bevisa din högskolebehörighet med dokument, kan universitetet kalla dig till urvalsprov. Du måste lämna in en pålitlig utredning om examen som visar behörighet och en tilläggsutredning om varför dokumenten inte finns tillhanda och ett myndighetsbeslut över din flyktingstatus (asylbeslut eller uppehållstillstånd på grund av skydd eller intyg över pågående ansökningsprocess för asyl). Huruvida du är ansökningsbehörig avgörs på basis av utredningen.

Beakta, att du måste också fylla i en ansökan i den gemensamma ansökan till högskolor och kontakta oss på e-postadressen ansokningsservice@aalto.fi före den gemensamma ansökans ansökningstid utgått den 27.3.2024 kl. 15.00. Dokument som krävs skall levereras senast den 3.4.2024 kl. 15.00. Din behörighet bedöms när vi  mottagit din ansökan samt krävda dokument inom de utsatta tiderna.

För mera information, kontakta ansokningsservice@aalto.fi.