Taustalementti

Universiteten ordnar urvalsproven med noggranna säkerhetsarrangemang

Största delen av proven hålls i maj-juni. Sättet att genomföra proven ändras endast om myndighetsföreskrifterna kräver det.

Universiteten har tillsammans fastställt (nyhet 27.1.2021) att urvalsproven våren och sommaren 2021 genomförs som fysiska tillställningar på campus och i andra övervakade lokaler. Planen har utarbetats med beaktande av den rådande pandemisituationen och de säkerhetsarrangemang som den förutsätter.

Om myndigheterna under våren utfärdar föreskrifter om coronasituationen som påverkar anordnandet av urvalsproven informeras de sökande separat om detta.

  • Vi har bedömt att anordnandet av fysiska urvalsprov under dessa omständigheter är det bästa sättet att genomföra rättvisa studerandeantagningar. Vi har förberett oss noggrant för att genomföra antagningen och ansett att proven kan genomföras med noggranna säkerhetsarrangemang. Detta förutsätter dock att var och en bär sitt ansvar och följer säkerhetsanvisningarna och kommer till platsen endast om man är frisk, konstaterar Petri Suomala, ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning vid Finlands universitetsrektorers råd Unifi.

 

Säkerhetsanvisningar för de sökande

När de sökande deltar i urvalsproven ska de följa de gällande myndighetsföreskrifterna och säkerhetsanvisningarna som universiteten tillsammans har utarbetat för alla sökande. I anvisningarna behandlas bland annat resan till provet och verksamheten på provplatsen, och de publiceras på universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Dessutom kommer universiteten att informera de sökande om närmare anvisningar för de enskilda proven. Det är viktigt att de sökande följer med den e-postadress de uppgett i Studieinfo samt universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

  • Genom att på förhand noggrant bekanta sig med både anvisningarna för urvalsprovet och THL:s allmänna anvisningar om coronaviruset, säkerställer de sökande att provsituationen fungerar bra och att smittorisken kan minimeras, konstaterar Suomala.

Universiteten rekommenderar att sökandena undviker närkontakter under två veckor före urvalsprovet samt under den tid de deltar i urvalsprovet. Vid ankomsten till provet och vid provtillfället ska skyddsavstånden på 2 meter iakttas. Universiteten förutsätter att ansiktsmask används under urvalsprovet.

Om den sökande har förordnats i officiell karantän eller isolering genom hälsovårdsmyndigheternas beslut, kan han eller hon inte delta i urvalsprovet. Personer i frivillig karantän ska inte heller delta i urvalsprovet. Med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar 1227/2016 kan brott mot karantän eller isolering få konsekvenser. För personer i frivillig eller officiell karantän eller i isolering ordnas inget nytt provtillfälle senare under våren 2021.

Genom omsorgsfulla säkerhetsarrangemang strävar man efter att garantera ett så tryggt deltagande som möjligt i urvalsprovet för alla sökande. Därför kan personer som hör till riskgrupperna inte erbjudas individuella arrangemang för att skydda sig mot coronaviruset.

Svar på de sökandes frågor

Universiteten sammanställer svar på de vanligaste frågorna om urvalsproven. Artikeln publiceras på både Unifis, universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser. Artikeln uppdateras under våren.

När det gäller tilläggsfrågor anvisas de sökande att kontakta universitetens ansökningsservice.

Universitetens gemensamma säkerhetsanvisning för urvalsproven publiceras på både Unifis, universitetens och de gemensamma antagningarnas webbplatser.

Högskolornas andra gemensamma ansökan till finsk- och svenskspråkiga utbildningar under våren börjar 17.3 och slutar 31.3.

 

Medieförfrågningar:

Petri Suomala
Ordförande för mötena mellan prorektorer för undervisning
Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf
tfn +358 40 591 8044

Unifis meddelande